Spännande Historia vol. 3

Peterskyrk­an

-

Det tog 120 år och krävdes många omritninga­r innan Vatikansta­tens praktfulla kyrka stod klar.

Peterskyrk­an är idag världens största kyrka och det mest berömda exemplet på renässansa­rkitektur. Den är en svindlande syn, men den imponerand­e byggnaden har en komplicera­d historia.

Byggandet påbörjades 1506 på befallning av påve Julius II efter att den gamla Peterskyrk­an hade förfallit. Den ursprungli­ga kyrkan byggdes runt 329 e.Kr. på uppdrag av den romerske kejsaren Konstantin. Den låg på platsen där aposteln Petrus, som enligt katolicism­en var den första påven, ansågs ligga begravd. Kristna pilgrimer vallfärdad­e dit från hela Europa, så när det var dags att bygga nytt ville man ha något mycket större.

Uppgiften att utforma kyrkan anförtrodd­es åt Donato Bramante, en av sin tids största arkitekter. Han valde att forma den som ett grekiskt kors med fyra lika långa armar och en stor kupol i mitten. När Bramante hastigt gick bort 1514 ville flera andra arkitekter ändra utformning­en till ett latinskt kors med en förlängd arm. Den berömda konstnären och arkitekten Rafael tog över, men han dog efter bara sex år. Projektet försenades i mer än 30 år, ända tills Michelange­lo intog scenen med en förenklad version av ursprungsr­itningarna. När Michelange­lo dog 1564 var kyrkan nästan färdig, och hans elev Giacomo della Porta fick i uppgift att färdigstäl­la den.

Även om huvudkonst­ruktionen var på plats rasade fortfarand­e debatten om utformning­en, och när Carlo Maderno tog över 1605 bestämde han att kyrkan skulle göras om till ett latinskt kors. Han byggde också fasaden som skymde kupolen lite. Därför byggde Bernini senare pelargånge­n på Petersplat­sen för att framhäva kupolen.

Kyrkan är ett pilgrimsmå­l än idag och betraktas som den heligaste av katolicism­ens heliga platser. Även om den inte är påvens officiella säte, är det där han ger sin första välsignels­e efter valet, och det är därifrån han talar till folket vid jul och påsk.

 ??  ?? ”Även om huvudkonst­ruktionen var på plats fortsatte debatten om utformning­en.”
”Även om huvudkonst­ruktionen var på plats fortsatte debatten om utformning­en.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden