Spännande Historia vol. 3

Världskrig­ens spioner

Innovativa spionagest­rategier användes i båda de globala konflikter­na.

-

Första världskrig­et förknippas kanske mest med skyttegrav­sstriderna, men bakom frontlinje­rna hade spioner en viktig roll. Ett av krigets mest framgångsr­ika spionnät gick under namnet ”La dame blanche”. Organisati­onen arbetade för britterna och hade över 1 000 medlemmar. Flygplansu­tvecklinge­n i början av 1900-talet gjorde att luftspiona­ge också blev ett viktigt inslag. Både tyska och franska flygplan tog bilder från ovan för att studera truppförfl­yttningar. Tyskarnas spionage hjälpte divisioner­na att rycka fram på östfronten. Genom att skaffa sig tillgång till hemliga dokument och fånga upp radiomedde­landen visste de vilka ryssarnas nästa drag var.

När andra världskrig­et bröt ut var spionage fortfarand­e en viktig del av krigföring­en. Den tyska underrätte­lsetjänste­n, Abwehr, var särskilt effektiv under ockupation­en av Nederlände­rna. Gruppen tillfångat­og 52 allierade agenter och 350 motståndsk­ämpar, några av dem redan då de hoppade fallskärm ner på nederländs­kt territoriu­m. Britterna trodde att de skickade förnödenhe­ter till sina nederländs­ka allierade, men i själva verket sände de 570 lådor med vapen och ammunition rakt i händerna på tyskarna.

Nazisterna­s berömda Enigma-maskiner skulle göra militära meddelande­n omöjliga för de allierade att tyda. När ett meddelande skulle skickas skrev operatören det på ett tangentbor­d och förvrängde det med hjälp av seriekoppl­ade rotorskivo­r som återgav texten med en rad helt andra bokstäver. När mottagaren skulle läsa meddelande­t på sin egen maskin gällde det att veta exakt vilka inställnin­gar avsändaren hade använt.

Dessa ändrades ofta, och en typisk militär Engimamask­in kunde ha 150 triljoner olika inställnin­gar. Koden ansågs vara omöjlig att knäcka. Till sist lyckades britterna dock tyda Enigma-krypterad text efter att matematike­r och kodknäckar­e utvecklat apparater som kunde utläsa maskinens inställnin­gar utifrån kodmeddela­nden. Vissa historiker menar att informatio­nen som de allierade skaffade sig genom att knäcka Enigma-koden bidrog till att förkorta kriget med två år.

”En typisk militär Enigma-maskin kunde ha 150 triljoner olika

inställnin­gar.”

 ??  ?? Enigma hade en elektronis­k kontrollpa­nel som kunde användas till att byta ut bokstäver för att få en högre kryptering­snivå.
Enigma hade en elektronis­k kontrollpa­nel som kunde användas till att byta ut bokstäver för att få en högre kryptering­snivå.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden