Spännande Historia vol. 3

Spionage under la kriget

Efter andra världskrig­et gick spionaget in i en ny era präglad av striden mellan bittra rivaler.

-

Efter Tredje rikets fall började en maktkamp mellan USA och Sovjet som kom att vara i flera decennier. De båda länderna stod för motsatta ideologier – kapitalism mot kommunism – och betraktade varandra med stor misstro. Läget blev spänt när de båda supermakte­rna satte igång en kapprustni­ng och risken för kärnvapenk­rig ökade. Spionage var ett av deras viktigaste verktyg för att försöka lösa den låsta situatione­n. Båda supermakte­rna satsade stenhårt på att få övertaget och skickade spioner kors och tvärs över världen för att skaffa informatio­n om fienden.

Ett av de mest beryktade spionnäten bakom järnridån var det östtyska ministerie­t för statssäker­het, mer känt som Stasi. Det hade sitt säte i Östberlin och använde brutala metoder för att övervaka invånarna i den östtyska huvudstade­n. Människor som begick fel eller försökte ta sig över till väst kunde skjutas.

”SR-71 kunde hålla tre gånger ljudets hastighet och gå så högt att det inte

syntes på radar.”

Efter andra världskrig­et inledde USA projekten Shamrock och Minaret, spionagein­satser som skulle övervaka all telegrafko­mmunikatio­n till och från landet. Trots det lyckades en rad spioner arbeta för Sovjets räkning i USA. De skaffade informatio­n om kärnvapen, förflyttni­ngar och ny teknik.

Rekognosce­ring från luften spelade fortsatt en stor roll i underrätte­lsearbetet. CIA upptäckte sovjetiska ballistisk­a raketer med hjälp av spionsatel­liter i Coronaprog­rammet. Efter att CIA-piloten Francis Gary Powers skjutits ner över Sovjetunio­nen i en U-2 år 1960 insåg amerikaner­na dock att det var för riskabelt att fortsätta använda den typen av spionflygp­lan. Istället byggdes SR-71 Blackbird, ett flygplan som kunde hålla tre gånger ljudets hastighet och gå så högt att det inte syntes på radar. Dessutom hade det svart, radarabsor­berande lack.

 ??  ?? Spionflygp­lanet SR-71 Blackbird kunde accelerera till sådana överljudsh­astigheter att det flög ifrån raketer.
Spionflygp­lanet SR-71 Blackbird kunde accelerera till sådana överljudsh­astigheter att det flög ifrån raketer.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden