Astro

Här ne­dan pre­sen­te­rar vi någ­ra av vå­ra kun­ni­ga me­dium ”Vad vän­tar mig i fram­ti­den?”

-

Förr el­ler se­na­re kom­mer till­fäl­len i al­las vå­ra liv då vi und­rar över vart livs­vä­gen tar oss. Vis­sa fun­de­ring­ar gäl­ler hän­del­ser el­ler val­si­tu­a­tio­ner som vi re­dan vet är nä­ra fö­re­stå­en­de. Att få me­di­al väg­led­ning in­för så­da­na för­änd­ring­ar ger bå­de trygg­het och in­sik­ter. And­ra tan­kar gäl­ler fram­ti­den i ett läng­re per­spek­tiv. En del av oss har kon­kre­ta frå­gor att stäl­la. And­ra sö­ker en hel­hets­bild av hur till­va­ron just här och nu ter sig och hur den kan kom­ma att för­änd­ras.

Det finns ett svar på var­je frå­ga. Det gäl­ler ba­ra att stäl­la den till rätt per­son.

 ??  ?? Hej och väl­kom­men till mig Ti­na. Jag är ett synskt me­dium med er­fa­ren­het in­om många svå­ra och job­bi­ga om­rå­den. Jag får till mig svar ge­nom bilder, käns­lor, ord och må­en­den.Mitt namn är Li­za-le­e­na, och jag har job­bat med väg­led­ning via ta­rot i 25 år. Har ärvt min me­di­a­la för­må­ga ifrån många kun­skaps­ri­ka sha­ma­ner i släk­ten.
Hej och väl­kom­men till mig Ti­na. Jag är ett synskt me­dium med er­fa­ren­het in­om många svå­ra och job­bi­ga om­rå­den. Jag får till mig svar ge­nom bilder, käns­lor, ord och må­en­den.Mitt namn är Li­za-le­e­na, och jag har job­bat med väg­led­ning via ta­rot i 25 år. Har ärvt min me­di­a­la för­må­ga ifrån många kun­skaps­ri­ka sha­ma­ner i släk­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden