Astro

”Jag är sä­ker på min för­må­ga” sä­ger Mi­ee

- It

Mi­ee är me­di­al än­da se­dan barn­do­men. När hen­nes gam­mel­mor­mor – som ock­så ha­de and­li­ga gå­vor – dog, dröj­de det in­te länge för­rän hon tog kon­takt med Mi­ee. Gam­mel­mor­morn för­med­la­de bud­skap om saker och sam­man­hang som ing­en an­nan än hon själv och Mi­ee kun­de kän­na till. Mi­ee fick då tvek­lö­sa be­vis för att den and­ra si­dan finns. Hon är helt trygg i det hon gör. An­de­värl­den kom­mer till och ta­lar ge­nom hen­ne. Äng­lar och gui­der ger sig till­kän­na för Mi­ee. Med stöd av dem väg­le­der hon den som sö­ker råd. Och vå­ra bort­gång­na an­hö­ri­ga kan vil­ja nå oss med bud­skap som hon då ka­na­li­se­rar.

Det and­li­ga är hel­ler in­te ba­ra så­dant vi in­te kan se el­ler rö­ra vid. Na­tu­ren och dju­ren är be­sjä­la­de, an­ser Mi­ee. De har en in­ne­bo­en­de and­lig kraft som hon dag­li­gen tar till­va­ra för sin egen and­li­ga ut­veck­lings skull.

Mi­e­es röst är full av en­ga­ge­mang när vi ta­lar om hen­nes yr­ke. Ti­di­ga­re var hon be­hand­lingsas­si­stent och har stor er­fa­ren­het av att mö­ta – och be­mö­ta – si­na med­män­ni­skor. Hon vill för­med­la vär­me, trygg­het och när­va­ro i sam­ta­len.

Jag ber om en väg­led­ning för egen del, för att få en upp­fatt­ning om hur hon ar­be­tar. Jag stäl­ler inga kon­kre­ta frå­gor ut­an lå­ter Mi­ee ta in mi­na ener­gi­er och se vad som där­på kom­mer till hen­ne. Jag får en lätt käns­la av overk­lig­het när det snabbt blir tyd­ligt för mig att hon fak­tiskt ser bå­de mi­na ti­di­ga­re livs­om­stän­dig­he­ter och var jag står just nu. Fram­för allt ser hon att jag när­mar mig ett stort livsval – vil­ket är pre­cis vad jag gör.

Mi­ee be­rät­tar vad ”hon får till sig”. Hon ser si­tu­a­tio­nen de­tal­je­rat, bå­de svå­rig­he­ter­na och möj­lig­he­ter­na, och in­te minst den ut­väg som jag tar när det blir dags. ”Men kom ihåg att det är ditt eget val, du väl­jer själv vil­ken väg du ska gå i slutän­den.”. Jag har in­te ta­lat med Mi­ee för sis­ta gång­en, det är nå­got som till och med jag kan se.

På si­ers­ka. se hit­tar du många fler!

 ??  ?? Jag he­ter Ul­ri­ca! Och är starkt me­di­al med för­må­gan att kun­na se vad som har hänt i män­ni­skor för­flut­na, var de står idag och vart de är på väg. Jag har ar­be­tat som men­tal­trä­na­re och re­la­tions­råd­gi­va­re Som en ty­pisk vä­dur och dess­utom tupp i det ki­ne­sis­ka ho­ro­sko­pet, är Gil­la är­lig och gans­ka rakt på sak! Jag är starkt in­tui­tiv och tar in­ö­ver mig, när and­ra mår då­ligt! Jag he­ter Sa­ga och har va­rit me­di­al/synsk i he­la mitt liv. Jag har en öp­pen ljus kanal och ar­be­tar med po­si­ti­va ener­gi­er. Jag har nyck­lar­na och du öpp­nar dör­rar­na. Mitt namn är Inga. Jag ger väg­led­ning ge­nom min star­ka in­tui­tion och ge­nom mi­na me­di­a­la för­må­gor. Sam­ar­be­te med äng­lar,kon­takt med gui­der,an­de­värl­den, ti­di­ga­re liv och he­aling.
Jag he­ter Ul­ri­ca! Och är starkt me­di­al med för­må­gan att kun­na se vad som har hänt i män­ni­skor för­flut­na, var de står idag och vart de är på väg. Jag har ar­be­tat som men­tal­trä­na­re och re­la­tions­råd­gi­va­re Som en ty­pisk vä­dur och dess­utom tupp i det ki­ne­sis­ka ho­ro­sko­pet, är Gil­la är­lig och gans­ka rakt på sak! Jag är starkt in­tui­tiv och tar in­ö­ver mig, när and­ra mår då­ligt! Jag he­ter Sa­ga och har va­rit me­di­al/synsk i he­la mitt liv. Jag har en öp­pen ljus kanal och ar­be­tar med po­si­ti­va ener­gi­er. Jag har nyck­lar­na och du öpp­nar dör­rar­na. Mitt namn är Inga. Jag ger väg­led­ning ge­nom min star­ka in­tui­tion och ge­nom mi­na me­di­a­la för­må­gor. Sam­ar­be­te med äng­lar,kon­takt med gui­der,an­de­värl­den, ti­di­ga­re liv och he­aling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden