Astro

Så blir Gri­sens år för ditt ki­ne­sis­ka tec­ken

- Text: Han­na To­lan­der

Vil­ket tec­ken är du? Le­ta upp ditt fö­del­se­da­tum:

Gri­sens år – från 5 feb­ru­a­ri 2019 till 24 ja­nu­a­ri 2020 – är ett gläd­jeår. Det är ett år för fes­ter och nö­jen, för fa­mil­je­kväl­lar och släkt­mö­ten. Att va­ra an­svars­full, att hjäl­pa and­ra och att de­la med sig av si­na kun­ska­per le­der till lyc­ka och tur un­der Gri­sens år, me­dan det där­e­mot straf­far sig att slar­va el­ler att va­ra slös­ak­tig.

Så blir Dra­kar­nas, Ti­g­rar­nas och Ka­ni­ner­nas Grisår!

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden