Astro

Häl­sa: TES­TA EN NY MOTIONSFOR­M

-

Ta det li­te lugnt un­der som­ma­ren men n ta i un­der res­ten av året. Du har myc­ket t go­da chan­ser att för­bätt­ra form och häl­sa un­der 2019. Om du in­te har re­gel­bund­na amo­mo­tions­va­nor se­dan ti­di­ga­re är bäs­ta sät­tet et att skaf­fa dem nu att bör­ja med nå­got helt nytt. Helst st re­dan un­der årets förs­ta kvar­tal.

En ny trä­nings­form er­bju­der au­to­ma­tiskt ny mo­ti­i­va­tion och en chans att dra ett streck över ti­di­ga­re miss­lyc­kan­den, om du har så­da­na i ba­ga­get. Säg ad­jö jö till tap­pa­de su­gar och bör­ja på en helt ny ku­la, så kom­mer du att upp­täc­ka att det är ro­li­ga­re att trä­na än det nå­gon­sin va­rit för­ut. För dig som re­dan har so­li­da mo­tions­va­nor kan det än­då va­ra ro­ligt att tes­ta nå­got nytt. Årets matt­rend för din del är oli­ka va­ri­an­ter av raw­food. Att in­ve­ste­ra i en bra kok­bok re­dan i bör­jan av året är en god idé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden