Astro

Peng­ar: NÖ­JEN HIND­RAR EKO­NO­MIN ATT LYF­TA

-

Tur har du gans­ka of­ta, men det blir ock­så ett år med många ut­gif­ter och nå­got rik­tigt lyft för din eko­no­mi dy­ker in­te upp. Det hand­lar om små­slan­tar, om fynd när du shop­par, om små­vins­ter på lot­ter och om att dina saker in­te går sön­der rik­tigt li­ka of­ta som van­ligt. Men det är osan­no­likt att du får nå­gon sub­stan­ti­ell lö­ne­höj­ning el­ler nå­got an­nat som änd­rar dina ma­te­ri­el­la för­ut­sätt­ning­ar. Del­vis be­ror det på att du själv in­te sik­tar på att gö­ra kar­riär ut­an sna­ra­re sat­sar på att få ett un­der­hål­lan­de år med många nö­jen och upp­le­vel­ser. Det är ock­så des­sa nö­jen och upp­le­vel­ser som står för många av ut­gif­ter­na. Om du än­då vill ge dig själv en knuff i rätt rikt­ning stu­de­ra nå­got som rör tek­nik, da­ta el­ler kom­mu­ni­ka­tion. Det kan öpp­na in­tres­san­ta nya dör­rar, men an­tag­li­gen in­te i år.

Tur­da­tum: 15 ja­nu­a­ri 17 maj 9 de­cem­ber

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden