Astro

Häl­sa: RÖ­RIGT MED KOST OCH TRÄ­NING

- Lifestyle · Healthy Living · It

Det här är ing­et bra år för ru­ti­ner. Om du in­te har väl ro­ta­de va­nor som du dess­utom tyc­ker om, kom­mer det­ta att bli ett ore­gel­bun­det år med stän­di­ga för­änd­ring­ar. Gå med ström­men i stäl­let för mot den, i så fall.

Det lö­nar sig bätt­re att tes­ta den ena häl­so­va­ri­an­ten ef­ter den and­ra än att be­stäm­ma dig för en men se­dan in­te föl­ja den. Det gäl­ler bå­de mat, trä­ning och an­nan frisk­vård. Om du ser 2019 som ett pri­ma till­fäl­le att hit­ta rätt i hälso­djung­eln får du ut mesta möj­li­ga av året och kanske slu­tar det med att du hit­tar nå­got som du verk­li­gen mår bra av. Den här re­geln gäl­ler dock in­te i sep­tem­ber, på höst­kan­ten gör du bäst i att lå­ta kropp och själ vi­la ut­an att till­fö­ra någ­ra nya in­tryck. Du har ont om ener­gi då så pla­ne­ra in­te in för myc­ket ut­an låt hös­ten star­ta i lågt tem­po.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden