Astro

Häl­sa: DU KOM­MER I BRA FORM

-

Un­der 2019 rör du myc­ket på dig även om du in­te trä­nar re­gel­bun­det. Mäng­den ng­den so­ci­a­la ak­ti­vi­te­ter och re­sor är så å stor att du får en hel del mo­tion ba­ra på det sät­tet. Men trots att det kan bli svårt att få nå­gon tid över för att spor­ta så är det­ta fak­tiskt ett ut­märkt märkt id­rotts­år. Du pre­ste­rar över för­vän­tan.

Topp­for­men når du i maj–ju­ni. Det kan allt­så lö­na öna sig att pla­ne­ra in re­gel­bund­na trä­nings­pass trots att ti­den in­te vill räc­ka till. För dig som sö­ker ef­ter ett tt nytt sätt att mo­tio­ne­ra så är det vik­ti­gast att hit­ta en form som pas­sar din säll­skap­li­ga na­tur. Att in­te ba­ra ara trä­na ut­an ock­så um­gås gör dig ex­tra mo­ti­ve­rad och ch gör det lät­ta­re för dig att hål­la ut när det går trögt. Men kör in­te för hårt pre­cis i bör­jan av året. I ja­nu­a­ri–feb­ru­a­ri lö­nar sig vi­la bätt­re än sport för dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden