Astro

Det här är Le­jo­net:

- It

Du till­hör det char­mi­gas­te stjärn­teck­net. Du är ma­je­stä­tisk, per­son­lig och den na­tur­li­ga mitt­punk­ten i var­je säll­skap. Du ver­kar all­tid själv­sä­ker och tar gär­na på dig nya upp­gif­ter trots att du egent­li­gen in­te gil­lar för­änd­ring­ar. Du är ef­fek­tiv när du job­bar men ock­så en mäs­ta­re på att kopp­la av och nju­ta av li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden