Astro

Häl­sa: SVÅRT HIN­NA MED SUN­DA VA­NOR

-

Du be­fin­ner dig i ba­lans och blir säl­lan sjuk trots det höga tem­pot un­der året. Där­e­mot kan dina trä­nings­va­nor va­ra ho­ta­de, du är så upp­ta­gen un­der långa pe­ri­o­der att det är lätt hänt att du tap­par bort dem. Sätt som mål att åter­vän­da till sun­da va­nor for­tast möj­ligt, om det skul­le va­ra så att du ham­nar i en sits där du helt enkelt in­te hin­ner el­ler kan.

För dig som kän­ner att du be­hö­ver ta hand om dig själv bätt­re på häl­so­fron­ten kan 2019 va­ra ett gans­ka besvär­ligt år, för det är näs­tan omöj­ligt att ska­pa nya sun­da ru­ti­ner när li­vet i öv­rigt för­änd­rar sig he­la ti­den. Ett gans­ka vet­tigt al­ter­na­tiv är att helt enkelt ac­cep­te­ra lä­get och lå­ta saker va­ra li­te ka­osar­ta­de. Bäs­ta sport­pe­ri­o­den in­fal­ler un­der som­ma­ren, sär­skilt un­der hög­som­ma­ren vill du rö­ra på dig och sat­sa rik­tigt hårt.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden