Astro

Peng­ar: NÖ­JEN, RE­SOR OCH UPP­LE­VEL­SER VÄN­TAR

-

Du får tro­li­gen upp­le­va ett eko­no­miskt lyft un­der året men det­ta lyft be­ror in­te på din kar­riär. Sna­ra­re är det en hob­by som plöts­ligt bör­jat dra in peng­ar, el­ler nå­got pri­vat pro­jekt som ger ut­del­ning. Det här bi­drar ock­så till att du kän­ner dig ovan­ligt oin­spi­re­rad på job­bet, kanske fun­de­rar du på att by­ta ut­an att ve­ta rik­tigt vad du vill och kan by­ta till.

Men räk­nat i slan­tar så ser 2019 lo­van­de ut och det är ock­så ett år med fi­na shop­ping­möj­lig­he­ter, fram­för allt när du är på re­san­de fot och det kom­mer du san­no­likt att va­ra gans­ka of­ta. Det blir gott om ut­gif­ter ock­så men det är hu­vud­sak­li­gen ro­li­ga ut­gif­ter, du sat­sar helt enkelt en hel del peng­ar på nö­jen, re­sor och and­ra upp­le­vel­ser och du tyc­ker an­tag­li­gen att det är värt varten­da öre. Ett väl­digt gla­mo­röst år vän­tar dig.

Tur­da­tum: 13 maj 24 ok­to­ber 21 no­vem­ber

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden