Astro

En av värl­dens mest kän­da ast­ro­lo­ger: Nostra­damus

-

En av de mest kän­da ast­ro­lo­ger­na ge­nom ti­der­na är ut­an tve­kan Nostra­damus.

Nostra­damus var en fransk astro­log, ma­te­ma­ti­ker, apo­te­ka­re och fi­lo­sof som lev­de un­der den förs­ta hal­van av 1500-ta­let. Ti­digt i sin kar­riär job­ba­de Nostra­damus med att för­sö­ka hit­ta ett bo­te­me­del mot pest­sju­ka men ef­ter att han för­lo­rat sin fru och si­na barn i sjuk­do­men vän­de han sig till ast­ro­lo­gin.

Un­der den­na tid ha­de ast­ro­lo­gin en be­tyd­ligt stör­re roll i sam­häl­let än den har idag. Kung­ar­na och makt­ha­var­na­makt­ha­var runt om­kring i värl­den­vär tog of­ta hjälp av en astro­log. Det franskafra­ns kung­a­hu­set­hu­set vvar ing­et un­dan­dan­tag och det

va­var här somm Nnostra­damus job­ba-job­ba­de somm ho­vast­ro­log åt Hen-henrik denn and­ra och hans hu­stru Ka­ta­ri­na­ta­ri­i­na av Me­di­ci. Han an­li­ta-an­li­ta­des avv drott­ning­en ef­tereftf­ter att han sägs ha för­u­för­ut­spåt­tut­spått kung­ens död – som in-in­träf­fa­def­fad­de nå­got år se­na­re, Nosnostra­damus­stra­damus po­pu­la­ri­tet har ef­tere hans död fort­satt att öka och hans pro­fe­ti­or har troll­bun­dit fle­ra ge­ne­ra­tio­ner. Kri­ti­ker pe­kar dock på att det är möj­ligt att tol­ka hans pro­fe­ti­or näst in­till hur man vill och att sam­ma styc­ken i böc­ker­na har an­vänts som en för­ut­sä­gel­se av en mängd oli­ka hän­del­ser. Från ter­ro­rist­at­tac­ker till na­tur­ka­ta­stro­fer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden