Astro

And­ra världs­kri­get och ast­ro­lo­ger­na Chur­chill Ch och Hit­ler tog to hjälp av stjär­nor­na a

-

Att A ast­ro­lo­gi var nå­got ssom kung­ar och krigs­her­rar an­vän­de un­der me­del­ti­den är in­te nå­got som cchoc­ke­rar om­värl­den. Men fö­förö tio år se­dan of­fent­liggjogjor­des ti­di­ga­re hem­lig­stämp­la­de­la­de do­ku­ment, från Bri­tain’s Nat­na­tio­nalt Ar­chi­ves, som vi­sar att ast­ro­lo­ge­ra var nå­got som ma­makt­ha­va­rea tog hjälp av även bet­be­tyd­ligt­ty se­na­re.

I do­ku­men­ten kan man, en­ligt­ligtt AP, lä­sa att ast­ro­lo­gen Lou­lou­i­su de Wohl un­der fle­ra år un­dun­derd and­ra världs­kri­get an­li­tad­ta­desd av den brit­tis­ka un­der­räträt­tel­se­tjäns­ten.tt Fle­ra saj­ter och tid­ning­ar vi­sar sam­ti­digt ti­digt att Hit­ler an­li­ta­de en astro­log ro­log vid namn Ernst Krafft. Huruvi­da Hit­ler och Chur­chill­ll an­li­an­li ta­de ast­ro­lo­ger­na för att hjäl­pa dem att av­gö­ra den bäs­taa ti-ti­den för en in­va­sion el­lerr ett stort slag är svårt att ve­ta a med sä­ker­het.

En sak man där­e­mot vet är att tys­kar­na un­der and­ra dra världs­kri­get an­vän­de sigg av Nostra­damus pro­fe­ti­or som krigs­pro­pa­gan­da. Tys­ka Luft­waf­fe släpp­te år 1940 ner flyg­blad med pro­fe­ti­or som an­sågs för­ut­spå ett franskt ne­der­lag i kri­get.

 ??  ?? N INO BR ES QU C JA : to Fo Foto : FRANCOIS MORI Fo to : JA CQ U ES B R I N O N
N INO BR ES QU C JA : to Fo Foto : FRANCOIS MORI Fo to : JA CQ U ES B R I N O N

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden