Astro

Han lär­de sig hur han skul­le han­te­ra spe­lar­na – med hjälp av ast­ro­lo­gi

-

Ray­mond Do­me­nech, fot­boll­spe­la­re och fot­bollsträ­na­re, var un­der sex år år för­bunds­kap­ten i Frank­ri­kes lands­lag i fot­boll. Un­der åren, där han bland an­nat led­de dem till ett sil­ver i VM var det många som lyf­te på ögon­bry­nen när de fick hö­ra ta­las om Do­me­nech till­vä­ga­gångs­sätt för att väl­ja ut spe­lar­na. Han an­vän­de sig näm­li

hdd gen av stjär­nor­na och tog hjälp av ast­ro­lo­gin.

När Do­me­nech någ­ra år ef­ter sin av­gång som för­bunds­kap­ten, då han för öv­rigt an­sågs va­ra en av de mest ha­ta­de per­so­ner­na i Frank­ri­ke, skrev sin själv­bi­o­gra­fi val­de han att be­skri­va på vil­ket sätt han an­vänt sig av ast­ro­lo­gin.

Till skill­nad från vad många kri­ti­ker an­tytt så de­men­te­ra­de han tyd­ligt att han val­de spe­la­re helt ba­se­rat på de­ras stjärn­tec­ken – en bra spe­la­re fick spe­la oav­sett vad ast­ro­lo­gin för­ut­såg.

Där­e­mot be­kräf­ta­de han sitt sto­ra in­tres­se för ast­ro­lo­gi och att han an­vän­de den för att bätt­re för­stå hur han skul­le han­te­ra oli­ka per­so­ner – ba­se­rat på i vil­ket stjärn­tec­ken de var föd­da, nå­got han 2016 med­gav i en ar­ti­kel i den brit­tis­ka tid­ning­en the Gu­ar­di­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden