Astro

Peng­ar: DET RUL­LAR IN – DET GÅR BRA NU

-

De rul­lar fort och åt al­la håll, peng­ar­na. 2019 är ett år av fi­na af­fä­rer, fynd, smar­ta in­ve­ste­ring­ar och kanske ock­så höjd in­komst. Sam­ti­digt går det för­stås åt en hel del peng­ar när du äg­nar dig åt nö­jen, glit­ter, gla­mour och re­sor. På nå­got sätt går eko­no­min än­då åt rätt håll, åt­minsto­ne för det mesta. Ett par ovän­ta­de ut­gif­ter un­der hög­som­ma­ren kan ge dig hu­vud­värk men i öv­rigt så lö­ser sig of­tast pro­ble­men in­nan du har hun­nit grubb­la sär­skilt myc­ket över dem.

På job­bet går det ock­så bra även om det in­te alls är sä­kert att du ut­nytt­jar den med­vind du har. Du har ing­en lust att dra på dig läng­re ar­bets­vec­kor el­ler mer an­svar, om det in­ne­bär att du mås­te roa dig mind­re och det finns det för­stås en risk att det gör. Där­e­mot trivs du med all upp­skatt­ning du får. Din själv­käns­la stärks.

Tur­da­tum: 24 mars 17 ju­ni 25 no­vem­ber

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden