Astro

Peng­ar: MÅNGA EX­TRA UT­GIF­TER OCH ÄN­DÅ PENG­AR KVAR

- Money Tips · Personal Finance · Lifehacks · Business

Du är in­te di­rekt för­sik­tig med dina peng­ar un­der 2019. Det du i förs­ta hand in­ve­ste­rar i är upp­le­vel­ser. Du un­nar dig att ha rik­tigt ro­ligt. Många gång­er blir det bil­li­ga­re än du ha­de vän­tat dig, för tu­ren är på din sida och kost­na­der­na för re­sor och eve­ne­mang blir läg­re än nor­malt. Du gör ock­så många fynd när du shop­par. Men det är ett in­ten­sivt år och det går åt en hel del peng­ar. I van­li­ga fall skul­le det här stres­sa dig en hel del men just i år gör du en an­nan be­döm­ning. Det är helt enkelt värt det.

Att det av och till dy­ker upp ovän­ta­de peng­ar un­der­lät­tar ock­så, det kan rö­ra sig om gam­la in­ve­ste­ring­ar som plöts­ligt ger ut­del­ning, att nå­gon be­ta­lar igen ett lån el­ler kanske en li­ten vinst av nå­got slag. Vid årets slut är din eko­no­mi i gott skick trots al­la ex­traut­gif­ter som pas­se­rat.

Tur­da­tum: 15 ja­nu­a­ri 1 mars 8 sep­tem­ber

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden