Astro

Häng med på vå­rens skö­nas­te 9–10 maj åker vi! må bra-dygn!

- Lifestyle · Lifehacks · Maria Borelius

Sva­ren får du på Af­ton­bla­dets lyx­i­ga 24-tim­marskryss­ning av häl­so­in­spi­ra­tö­rer­na Ma­ria Bo­re­li­us, Hil­le­vi Wahl, Erik Ol­ki­ewicz och Ma­de­le­i­ne Wil­helms­son. Med in­spi­re­ran­de fö­re­läs­ning­ar och kon­kre­ta tips ger de dig verk­ty­gen och nyck­lar­na du be­hö­ver för att hit­ta ditt ”flow”, stär­ka din själv­käns­la, få ett lug­na­re sin­ne och mer har­mo­nisk livsstil. Och du, själv­klart kom­mer det att fin­nas gott om tid för tax­free-shop­ping om­bord!

Vil­ken mat ger dig ener­gi på rik­tigt? Hur blir du chef över ditt eget liv? Vad kan du gö­ra för att mins­ka stres­sen och går det att kän­na lyc­ka – helt ut­an an­led­ning?

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden