Astro

Häl­sa: LÅT IN­TE STRESS PÅ­VER­KA DITT VÄL­MÅ­EN­DE

- Health · It

Ing­et år för fe­no­me­na­la pre­sta­tio­ner. För det mesta går det un­ge­fär som van­ligt när du trä­nar. Mars och de­cem­ber av­vi­ker li­te från den all­män­na mal­len och just då finns det en ökad risk för ska­dor el­ler för för­kyl­ning­ar som ald­rig vill gå över. Det har med stress att gö­ra, och om du an­sträng­er dig för att in­te stres­sa just då blir an­tag­li­gen årets två säms­ta må­na­der in­te så värst myc­ket vär­re än de öv­ri­ga tio.

I öv­rigt hand­lar det mest om att du be­hö­ver va­ra be­redd på att pla­ne­ra om li­te. Om du till ex­em­pel får ett myc­ket mer krä­van­de ar­be­te el­ler äg­nar året åt hår­da stu­di­er, kan det hän­da att dina nu­va­ran­de frisk­vårdsva­nor och häl­so­ru­ti­ner in­te rik­tigt fungerar. Sätt dig i så fall ner och välj en ny me­tod med en gång i stäl­let för att klam­ra dig fast vid den gam­la, da­te­ra­de.

 ??  ?? … or­det ast­ro­lo­gi kom­mer från gre­kis­kan? Astron be­ty­der stjärn­bild och lo­gos un­ge­fär lä­ra. Ast­ro­lo­gin är dock be­tyd­ligt äld­re än sitt gre­kis­ka namn och går att fin­na långt ut­an­för det an­ti­ka Gre­klands räck­vidd.
… or­det ast­ro­lo­gi kom­mer från gre­kis­kan? Astron be­ty­der stjärn­bild och lo­gos un­ge­fär lä­ra. Ast­ro­lo­gin är dock be­tyd­ligt äld­re än sitt gre­kis­ka namn och går att fin­na långt ut­an­för det an­ti­ka Gre­klands räck­vidd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden