Astro

Råt­tans 2019:

-

Det är via kon­tak­ter, vän­tjäns­ter och sam­ar­be­te som du ut­veck­las bäst un­der Gri­sens år. Ibland är det en god idé att lyf­ta in and­ra i dina pro­jekt även om du lätt skul­le kun­na han­te­ra he­la sa­ken själv, och att be om råd trots att du egent­li­gen vet hur du ska gö­ra. Tomt smic­ker är ing­et du bru­kar äg­na dig åt och det är in­te en god idé nu hel­ler, men där­e­mot kan en och an­nan väl­pla­ce­rad kom­pli­mang verk­li­gen lö­na sig. Det här är ing­et år som er­bju­der snabb och lätt fram­gång, det hand­lar mer om att läg­ga en bra grund för Råt­tans år (2020). Och det gör du allt­så främst via dina so­ci­a­la ta­lang­er.

Det är via kon­tak­ter, vän­tjäns­ter och sam­ar­be­te som du ut­veck­las bäst un­der Gri­sens år.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden