Astro

Ti­gerns 2019:

-

För dig som be­hö­ver en ny älsk­ling el­ler nya vän­ner ser det här året ex­tra lo­van­de ut. Du träf­far helt enkelt många män­ni­skor som du pas­sar med, och du blir dess­utom snabbt po­pu­lär när du ham­nar i nya säll­skap. Gri­sens år är bra för dig på många sätt. Kar­riär och eko­no­mi går åt rätt håll i rik­tigt bra fart.

Of­tast be­ror även det­ta på din för­må­ga att träf­fa rätt män­ni­skor vid rätt tids­punkt, och på att du gör ett så starkt in­tryck vid förs­ta mö­tet. Ex­tra bra går det för dig som har ett yr­ke där ka­ris­ma är en sär­skilt vik­tig del, som till ex­em­pel skå­de­spe­la­re, för­säl­ja­re el­ler fö­re­lä­sa­re.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden