Astro

Dra­ken 2019:

- It · Kikki Danielsson · Helena Bergström

Det går lätt att för­dju­pa och ut­veck­la re­la­tio­ner. Om du sö­ker ef­ter en ny kär­lek så har du go­da chan­ser att fin­na den, men du mås­te le­ta ak­tivt. Nå­gon form av kopp­ling till ditt yr­kes­liv gör det mer san­no­likt att du hit­tar en var­ak­tig kär­lek. Gri­sens år är in­te di­rekt fan­tas­tiskt för dig i öv­rigt. Det hand­lar myc­ket om att lö­sa pro­blem och be­kym­mer som häng­er kvar från året in­nan. Det finns var­ken tid el­ler ener­gi för att star­ta sär­skilt många nya pro­jekt, och det dy­ker in­te hel­ler upp någ­ra över­ras­kan­de peng­ar som skul­le kun­na un­der­lät­ta. Men allt rör sig åt­minsto­ne i en po­si­tiv rikt­ning.

Kän­da svens­ka Dra­kar: Tage Da­ni­els­son, He­le­na Berg­ström och Alex Schul­man.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden