Astro

Häs­tens 2019:

-

Ett ak­tivt och ro­ligt år men för din häl­sas skull bör du in­te kö­ra på för hårt. Sänk tem­pot ibland, ta en lugn vec­ka el­ler två, av­stå från en fest el­ler nå­got an­nat nö­je som du egent­li­gen in­te hin­ner med. På sikt ger det dig ett bätt­re år. Un­der Gri­sens år är du myc­ket char­mig, nå­got som gyn­nar bå­de ditt kär­leksliv och din kar­riär. Du får fin­na dig i att du in­te all­tid får är­lig feed­back och att du ibland får be­röm fastän du själv vet att det du har gjort in­te var sär­skilt bra. Åt­minsto­ne in­te så bra som be­röm­met vill gö­ra gäl­lan­de. Ha­ka in­te upp dig på det, njut av med­vin­den i stäl­let.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden