Astro

Gri­sens 2019:

-

Ett år med mas­sor av lyc­ka men ock­så med en hel del tur­bu­lens. Det blir helt enkelt gott om drama.

Men för var­je steg bak­åt tar du tre steg fram­åt, om nå­got går ga­let på job­bet till ex­em­pel så slu­tar det än­då med att du lyc­kas med upp­gif­ten och får be­röm, in­te kri­tik. Sam­ma fe­no­men gäl­ler ditt kär­leksliv, dina öv­ri­ga re­la­tio­ner och om du spor­tar.

Om året ha­de ett mot­to så skul­le det va­ra ”slu­tet gott, all­ting gott”. Ibland kan du dock läng­ta ef­ter lugn och ro och mer för­ut­säg­ba­ra hän­del­ser ef­tersom du egent­li­gen in­te är sär­skilt för­tjust i för­änd­ring­ar, över­rask­ning­ar och ut­ma­ning­ar.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden