Astro

Ki­ne­sisk Ast­ro­lo­gi

– det här är skill­na­den från den väs­ter­länds­ka ast­ro­lo­gin

- Text: Ka­rin Holm­berg Animals · Wildlife · Ptolemy · Tor · It · China

När man pra­tar om ast­ro­lo­gi i dag är det främs två oli­ka in­rikt­ning­ar som man pra­tar om. Den väs­ter­länds­ka ast­ro­lo­gin och den ki­ne­sis­ka ast­ro­lo­gin. Den väs­ter­länds­ka ast­ro­lo­gin, som ibland ock­så kal­las Pto­le­mai­os, är den som är mest ut­bredd om man tit­tar geo­gra­fiskt men den ki­ne­sis­ka ast­ro­lo­gin är ab­so­lut störst om man tit­tar till an­ta­let an­häng­a­re, be­rät­tar ast­ro­lo­gen Tor To­lan­der.

Men vad är egent­li­gen skill­na- den mel­lan de två oli­ka rikt­ning­ar?

– Det är stor skill­nad. Det skil­jer sig pre­cis li­ka myc­ket som kul­tu­rer­na skil­jer sig. Den väs­ter­länds­ka ast­ro­lo­gin ut­går från in­di­vi­den me­dan den ki­ne­sis­ka ut­går från sam­häl­let. Det in­ne­bär att man in­om den ki­ne­sis­ka ast­ro­lo­gin in­te läg­ger så stor vikt vid so­len som man gör i den väs­ter­länds­ka. I stäl­let har Ju­pi­ter och må­nen stör­re in­fly­tan­de in­om den ki­ne­sis­ka ast­ro­lo­gin.

In­om den ki­ne­sis­ka ast­ro­lo­gin ut­går man in­te från vil­ken må­nad man är född i ut­an un­der vil­ket år. I stäl­let för stjärn­tec­ken har man därför tolv oli­ka djur: råt­ta, oxe, ti­ger, ka­nin, dra­ke, orm, häst, get, apa, tupp, hund och gris.

Pre­cis som att de tolv oli­ka stjärn­teck­nen till­skrivs oli­ka egen­ska­per till­skrivs de tolv oli­ka dju­ren vis­sa egen­ska­per. Vis­sa djur an­ses va­ra bätt­re än and­ra och därför kan man se i sta­tisti­ken att det i Kina föds fler barn vis­sa år.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden