Astro

Var­för VÄL­JA SI­ERS­KA. se?

-

När du vän­der dig till si­ers­ka.se för väg­led­ning, så får du ut­an un­dan­tag ta­la med så­väl kun­ni­ga som er­far­na me­dium och si­ers­kor. Vi är al­la va­na att i sam­tal mö­ta män­ni­skor som sö­ker me­di­al väg­led­ning i oli­ka for­mer och av va­ri­e­ran­de an­led­ning­ar. En­ga­ge­mang och re­spekt är vå­ra främs­ta ledord. Du kan ock­så va­ra sä­ker på att du för­blir helt ano­nym och att vå­ra sam­tal sker un­der sek­re­tess. Vi må­nar om att upp­le­vel­sen blir gi­van­de. Vå­ra me­di­a­la gå­vor är till för att du ska kun­na rä­ta ut frå­ge­tec­ken och få nya per­spek­tiv och in­sik­ter un­der sam­ta­lets gång.

Om du ald­rig har ta­lat med ett me­dium ti­di­ga­re så är det för­stå­e­ligt om du kän­ner dig osä­ker el­ler ner­vös när du knap­par in num­ret. Det är sto­ra saker som tas upp – men du be­hö­ver in­te kän­na oro. Du är i tryg­ga hän­der hos oss.

På si­ers­ka.se pre­sen­te­ras var och en av oss med bå­de bild och ord. Gå in och sök ef­ter den av oss som ver­kar pas­sa dina öns­ke­mål bäst. DET finns Ett svar På VAR­JE frå­ga. DET GÄL­LER BA­RA Att stäl­la DEN TILL rätt PER­SON.

KÄNN dig VARMT VÄL­KOM­MEN!

Du ser enkelt vem som är on­li­ne på si­ers­ka.se när den grö­na te­le­fo­nen är på. För att kom­ma di­rekt till det me­dium du öns­kar, ring upp och följ in­struk­tio­ner­na i me­nyn för att tryc­ka in ditt fa­vo­rit­me­diums direktkod.

Vå­ra MYC­KET KUN­NI­GA ME­DIUM HAR GÅ­VAN SE­DAN GE­NE­RA­TIO­NER! VI HJÄL­PER dig dyg­net runt MED LI­VETS AL­LA PRO­BLEM.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden