Astro

Unik U me­di­al käns­la för eko­no­mi och af­fä­rer Da­vids

- Craig David · It

röst är lugn och trygg när han sva­rar. Jag får ett tvek­löst för­tro­en­de för bå­de ho­nom och hans me­di­a­la ka­pa­ci­te­ter. Un­der sam­ta­let märks det ock­så att h han har en fi­nur­lig och still­sam hu­mor.

Van­ligt­vis ka­na­li­se­rar David ut­an någ­ra hjälp­me­del. Han an­vän­der sig dock av kort o om den som ring­er in öns­kar det. Un­der åren har en sär­skild gren i Da­vids ut­ö­van­de v vux­it sig ex­tra stark. Han kon­sul­te­ras nu of­ta i spe­ci­fi­ka af­färs­mäs­si­ga frå­gor och ser – t till ex­em­pel – om fö­re­tags­bild­ning­ar el­ler part­ner­skap är lämp­li­ga. Om af­färsidéer är h håll­ba­ra, hur den eko­no­mis­ka fram­ti­den ser ut el­ler vil­ka sats­ning­ar som är frukt­samm ma. David är dess­utom själv kun­nig in­om fö­re­ta­gan­de för egen pri­vat del, så frå­gor­na s som ställs är be­kan­ta för ho­nom. Han har många åter­kom­man­de kun­der. Det hörs f fak­tiskt att han ler när han sä­ger: ” ”Det ty­der väl på att det jag sä­ger in­te är helt fel.”

Djur­kom­mu­ni­ka­tion lig­ger ho­nom varmt om hjär­tat. David för­med­lar kon­takt mell lan dig och ditt djur. Det kan till ex­em­pel gäl­la dju­rets mat, dess fy­sis­ka må­en­de el­ler önsk­ning­ar om för­änd­ring­ar till det bätt­re i dess till­va­ro. David vet att djur har en sorts sjät­te sin­ne som sträc­ker sig långt bort­om vå­ra mänsk­li­ga grän­ser. De re­a­ge­rar och age­rar på till­stånd och hän­del­ser som går oss för­bi – men vi mis­sar teck­nen, ef­tersom vi in­te vet att de finns.

Jag vill ve­ta hur David ar­be­tar, så jag stäl­ler en di­rekt frå­ga som gäl­ler mitt pri­vat­liv. Ef­ter en kort tyst­nad, då han tar in så­väl mi­na ener­gi­er som bud­ska­pen från den and­ra si­dan, får jag ett svar som får mig att häp­na. Det är de­tal­je­rat och bå­de be­skri­ver och be­ly­ser si­tu­a­tio­nen som jag kän­ner mig vil­se i. Jag ges en rikt­ning in­för det sto­ra som vän­tar. Den om­fat­tan­de väg­led­ning­en gör mig lugn. Så kom, fram­tid! Jag är re­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden