Astro

Så stäl­ler du ett horoskop – in­ter­vju med ast­ro­lo­gen Tor To­lan­der

- Text: Ka­rin Holm­berg Mick Mars · Du Qinglin

När det gäl­ler ast­ro­lo­gi har Tor To­lan­der, 50, koll på det mesta. Med fle­ra hyll­me­ter lit­te­ra­tur hem­ma i bok­hyl­lan och många års er­fa­ren­het kan han sva­ra på de fles­ta frå­gor­na om ast­ro­lo­gi. – Ett horoskop är en be­skriv­ning av en män­niskas liv och per­son­lig­het som byg­ger på stjärn­him­lens ut­se­en­de, sett från jor­den, vid per­so­nens fö­del­se.

Vad är be­hö­ver du ve­ta in­nan du stäl­ler ett horoskop? – För ett per­son­ligt horoskop be­hövs tre saker: fö­del­se­ort, fö­del­se­da­tum och ex­akt fö­del­se­tid. Med den in­for­ma­tio­nen så kan jag stäl­la ett myc­ket om­fat­tan­de per­son­ligt horoskop.

Var­för är det vik­tig in­for­ma­tion?

– Det be­hövs för att få fram ascen­den­ten, som är vik­tig att tit­ta på för oss ast­ro­lo­ger. Ascen­den­ten är näm­li­gen den punkt som lig­ger pre­cis vid ho­ri­son­ten i ös­ter vid det till­fäl­let du är född och den flyt­tar sig 15 gra­der per tim­me. 20 mi­nu­ters fel på fö­del­se­ti­den kan gö­ra sto­ra skill­na­der i träff­sä­ker­he­ten på ho­ro­sko­pet.

På vil­ket sätt då? – Det är det stjärn­tec­ken som av­gör myc­ket av det per­son­li­ga ja­get, den si­dan du vi­sar upp. I vil­ket stjärn­tec­ken ascen­den­ten stod vid föd­seln kan spe­la stor hur för hur du är som per­son.

– När man stäl­ler ett horoskop för en hel grupp så blir det ald­rig rik­tigt li­ka in­gå­en­de som det blir i ett per­son­ligt horoskop – helt enkelt för att man in­te kan ta hän­syn till saker som fö­del­se­ort och tid­punkt. I stäl­let ut­går man från and­ra saker, be­rät­tar Tor To­lan­der.

– Man tit­tar på de saker som för­e­nar al­la un­der den pe­ri­o­den man stäl­ler ho­ro­sko­pet för. En an­nan vik­tig sak att ta hän­syn till om man ska gö­ra ett horoskop är för vil­ken pe­ri­od det ska gäl­la, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Må­nen spe­lar en stor roll om det är ett horoskop för en kort pe­ri­od men om det gäl­ler en läng­re pe­ri­od så är det i stäl­let so­len som av­gör.

Vil­ka him­la­krop­par på­ver­kar mest? – So­len, Ve­nus, Mer­ku­ri­us och Mars är de som på­ver­kar in­di­vi­den mest. Om man gör ett horoskop på års­ba­sis är det där­e­mot Ju­pi­ter och Sa­tur­nus. De yt­ters­ta pla­ne­ter­na. Ura­nus, Nep­tu­nus och Plu­to, på­ver­kar in­te in­di­vi­den i sam­ma ut­sträck­ning men där­e­mot ge­ne­ra­tio­nen och kan därför spe­la stor roll för sam­häl­let i stort.

Men vad kan egent­li­gen få svar på med hjälp av ast­ro­lo­gin? En­ligt Tor To­lan­der kan du fak­tiskt få svar på det mesta – om rätt frå­gor ställs.

– Det hand­lar egent­li­gen ba­ra om vad du tror. Ast­ro­lo­gin ger dig för­ut­sätt­ning­ar, men vad du väl­jer att gö­raa med för­ut­sätt­ning­ar­na är ditt val. Du får en kar­ta men du väl­jer själv vad du ska gö­ra med den.

Finns det någ­ra frå­ge­ställ­ning­ar som är van­li­ga­re än and­ra när du får ett upp­drag?

– Gans­ka of­ta hand­lar det om frå­gor som ”när är det bäst för mig att skaf­fa barn arn el­ler gif­ta mig?”. Stoo­ra livs­frå­ge­ställ­ning­ar som ve­ten­ska­pen in­te kan ge svars­var på.. ✶

Vad be­hö­ver man egent­li­gen ve­ta för att stäl­la ett horoskop? Vi frå­ga­de den er­far­na ast­ro­lo­gen Tor To­lan­der, 50, som ge­nom åren gjort tu­sen­tals horoskop – bå­de per­son­li­ga och för sto­ra grup­per.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Fa­milj: Hust­run Han­na To­lan­der och de­ras sju ge­men­sam­ma barn som är mel­lan 28 till 6 år gam­la. Bor: Has­se­la. Gör: Är astro­log och job­bar mest för tid­ning­ar och fö­re­tag. Har ti­di­ga­re va­rit yr­kes­of­fi­cer.
Fa­milj: Hust­run Han­na To­lan­der och de­ras sju ge­men­sam­ma barn som är mel­lan 28 till 6 år gam­la. Bor: Has­se­la. Gör: Är astro­log och job­bar mest för tid­ning­ar och fö­re­tag. Har ti­di­ga­re va­rit yr­kes­of­fi­cer.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden