Astro

Ox­en

-

Ox­en 21 april–21 maj

Din ro­man­tis­ka åd­ra får in­te så myc­ket spel­rum un­der 2019. Det be­ror in­te på att det sak­nas ro­man­tis­ka möj­lig­he­ter ut­an på att du pri­o­ri­te­rar nö­jen och även­tyr i stäl­let. Du un­nar dig ett år med många upp­le­vel­ser och nya in­tryck, och kär­le­ken får nöja sig med den tid du får över.

Har du en fast part­ner blir det li­te bätt­re, för­ut­satt att ni har möj­lig­het och vill roa er till­sam­mans. Ge­men­sam­ma in­tres­sen och ge­men­sam­ma vän­ner svet­sar sam­man, att roa sig på skil­da håll gör mot­sat­sen. Men för dig som är sing­el så bju­der året på någ­ra fi­na för­äls­kel­ser som in­te blir mer än så om du in­te rå­kar snubb­la över ex­akt rätt per­son. Det är nog in­te så att du har bråt­tom att bli av med din sing­el­sta­tus hel­ler ut­an det pas­sar dig rätt bra att den häng­er med ett tag till.

Bäs­ta års­ti­den 2019 blir för­som­ma­ren, i maj och ju­ni blir det pro­blem­fritt och ljuvligt. Trass­li­gast blir det i bör­jan av au­gusti, sär­skilt för dig som har en part­ner. Ni kann bli osams om nå­got som ni i van­li­ga fall lö­ser på ett kick, ba­ra det att den här gång­en är ni li­ka en­vi­sa bå­da två och det kan myc­ket väl ta en hel må­nad in­nan saker och ting blir bra igen. Sam­man-ta­get blir det ett gans­ka trev­ligt år men ingen­ting hän­der som verk­li­gen stic­ker utt och det du kom­mer att kom­ma ihåg av året är in­te hur kär­leksli­vet såg ut.

Du är nor­malt sta­bil och på­lit­lig men det här året lig­ger fo­kus på nö­jen – du vill ha rik­tigt kul. Dess­utom kom­mer du att gil­la att rö­ra på dig. Det har fak­tiskt ald­rig va­rit så ro­ligt som nu.

Dina kär­leks­da­tum: 12 feb­ru­a­ri 1 ju­ni 25 ju­li

Du un­nar dig ett år med många upp­le­vel­ser och nya in­tryck

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden