Astro

Tvil­ling­ar­na

-

Tvil­ling­ar­na 22 maj–21 ju­ni

Som­ma­ren blir spän­nan­de men i öv­rigt blir 2019 ett ty­piskt mel­lanår på kär­leks­fron­ten. Om du vill att någon­ting av­gö­ran­de ska hän­da mås­te du knuf­fa i gång det själv. An­nars rull­lar kär­le­ken mest på i sam­ma gam­la hjul­spår. Var du sing­el in­nan, för­blir du sing­el. Ha­de du en fast part­ner, ser er re­la­tion un­ge­fär li­ka­dan ut vid årets slut som den gjor­de i ja­nu­a­ri.

Det är ba­ra som­ma­ren som stic­ker av och det är ock­så då som för­änd­ring­ar kan ske. Fram­för allt är det ju­ni och au­gusti som det slår gnis­tor om me­dan ju­li där­e­mot hand­lar om peng­ar, pry­lar och and­ra ma­te­ri­el­la ting. I ju­ni vän­tar pas­sion, och det är den mest in­ner­li­ga må­na­den för dig som har en part­ner. Om nå­got av­gö­ran­de be­slut ska fat­tas un­der det här året hän­der det­ta just i ju­ni.

Au­gusti är en mer lek­full må­nad med en kom­bi­na­tion av kär­lek och nö­jen som gör li­vet ro­ligt att le­va men som kanske in­te lär dig så myc­ket, egent­li­gen. För dig som äls­kar dej­ting­cir­ku­sen blir he­la au­gusti ett en­da långt ka­las. På höst­kan­ten kan det upp­stå en mind­re kris men den är an­tag­li­gen löst på ett par vec­kor. Det här är ing­et ro­saskim­ran­ded år men det är mer el­ler mind­re pro­blem­fritt vil­ket ger dig mas­sor av ener­gi att sat­sa på and­ra saker. I back­spe­geln kom­mer du nog fram till att det var gans­ka läg­ligt, egent­li­gen.

Sto­ra be­slut ska tas un­der året och du vån­das in­för dem. Tur att kär­leksli­vet är lugnt och ut­an be­kym­mer vil­ket ger ut­rym­me att läg­ga kraft på vik­ti­ga väg­val.

Dina kär­leks­da­tum: 7 maj 30 ju­ni 9 au­gusti

I ju­ni vän­tar pas­sion, och det är den mest in­ner­li­ga må­na­den för dig som har en part­ner

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden