Astro

Vå­gen

- Relationships · Relationships & Sex

Vå­gen 24 sep­tem­ber–23 ok­to­ber

Just i år så ut­veck­las kär­leksli­vet oli­ka be­ro­en­de på om du är sing­el el­ler har en part­ner. För dig som är sing­el blir det ett har­mo­niskt år men det är gans­ka osan­no­likt att du verk­li­gen fäs­ter dig vid nå­gon. I al­la fall in­te så pass myc­ket att du bör­jar fun­de­rar på att bil­da ett par. Du är så upp­ta­gen av ditt eget liv, av nya möj­lig­he­ter på job­bet och av nya kon­tak­ter att du pe­ri­od­vis skju­ter ro­man­ti­ken åt si­dan helt och hål­let, var­vid re­la­tio­ner som in­te rik­tigt kom­mit i gång än ten­de­rar att själv­dö.

Men det blir gott om pir­ri­ga, ro­man­tis­ka vec­kor li­te här och där så 2019 är långt ifrån ett då­ligt år. För dig som har en part- ner blir det li­te an­norlun­da. Mo­torn är fort­fa­ran­de att du är så upp­ta­gen men ef­fek­ten blir en an­nan än för sing­lar. Un­der de pe­ri­o­der som in­ne­hål­ler myc­ket kär­lek blomst­rar din re­la­tion, men un­der de kär­leks­lö­sa pe­ri­o­der­na blir det in­te ba­ra svalt ut­an det kri­sar gans­ka re­jält. Feb­ru­a­ri och ju­li är värst.

Den po­si­ti­va si­dan av sa­ken är att om din re­la­tion hål­ler ige­nom det här eld­do­pet så står den star­ka­re när 2020 bör­jar, och du kom­mer i det lä­get att ha lärt dig myc­ket om bå­de dina eg­na be­hov och din part­ners in­ners­ta si­dor. För bå­de sing­lar och öv­ri­ga är det hös­ten som blir årets fi­nas­te års­tid. För dig som sö­ker ef­ter den sto­ra kär­le­ken kan hös­ten över­ras­ka.

Många långa pro­jekt och full rul­le ka­rak­te­ri­se­rar ditt 2019. Sto­ra för­änd­ring­ar är på gång men mitt i allt ihop gäl­ler det att du tar hand om dig själv. Du har en ten­dens att bry dig om and­ra så myc­ket att du glöm­mer ditt eget väl­må­en­de.

Dina kär­leks­da­tum: 22 mars 29 sep­tem­ber 3 ok­to­ber

För dig som sö­ker ef­ter den sto­ra kär­le­ken kan hös­ten över­ras­ka

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden