Astro

Skor­pi­o­nen

- Relationships · Relationships & Sex · It

Skor­pi­o­nen 24 ok­to­ber–22 no­vem­ber

Ing­et ro­man­tiskt år trots att kär­lek­s­chan­ser­na är fi­na fram­för allt i april, ju­li och ok­to­ber. An­led­ning­en är att 2019 blir ett ut­präg­lat nö­je­sår, fyllt av fes­ter, re­sor och al­le­han­da även­tyr. Vill du ha mer ro­man­tik så är det en­da vet­ti­ga sät­tet att ba­ka sam­man kär­lek och nö­jen, och det blir än­då gans­ka svårt att hin­na med någ­ra dju­pa­re käns­lor. Att flir­ta, dej­ta och ha ett hyf­sat liv­ligt kär­leksliv går för­stås än­då, men det finns ing­et ut­rym­me för att gå vi­da­re till nå­got se­ri­öst.

Det här in­ne­bär ock­så att du som har en fast part­ner kan få be­kym­mer om ni in­te de­lar in­tres­sen. I värs­ta fall ser ni knappt rö­ken av varand­ra och det är in­te alls bra för er re­la­tion. För­sök i så fall få loss tid för två­sam­het i ju­li, vack­ra som­mar­min­nen kan med li­te tur kom­pen­se­ra för en hel del. Lä­get för­vär­ras ock­så li­te av att du har fi­na möj­lig­he­ter att sat­sa på din kar­riär, om du nu av nå­gon an­led­ning skul­le be­stäm­ma dig för att dra ner på nö­jes­li­vet och al­la även­ty­ren. Kär­le­ken kom­mer allt­så in­te ens tvåa på din pri­o­ri­te­rings­lis­ta, sna­ra­re ham­nar den längst ner.

Men för dig som än­då läng­tar ef­ter ett li­te sta­bi­la­re kär­leksliv så är det kanske en tröst att det vän­der mot slu­tet av året, från ok­to­ber och fram­åt får kär­le­ken mer ut­rym­me och du får ock­så mer tid över så att käns­lor hin­ner mog­na.

Ga­sen i bot­ten och du ba­ra kör. Du vän­tar en tid av även­tyr och gla­mour. Först i slu­tet av året finns det li­tet tid över för en even­tu­ell re­la­tion, det har du hit­tills in­te hun­nit med.

Dina kär­leks­da­tum: 24 feb­ru­a­ri 28 ok­to­ber 9 de­cem­ber

Det finns ing­et ut­rym­me för att gå vi­da­re till nå­got se­ri­öst

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden