Astro

Skyt­ten

- Relationships · Relationships & Sex · Du Qinglin

Skyt­ten 24 no­vem­ber–21 de­cem­ber

Ramp­lju­set är ditt i år. Ditt kär­leksliv fungerar säl­lan då­ligt, men det är in­te högst upp på din lis­ta. Där står näm­li­gen du själv. Du pri­o­ri­te­rar din kar­riär, din själv­ut­veck­ling, dina be­hov, dina tek­nis­ka för­ut­sätt­ning­ar. In­te dina re­la­tio­ner. I år ut­går du ifrån att din part­ner, om du har en, dina släk­ting­ar och vän­ner ska dra det tyng­re las­set och vär­na om ban­den mel­lan er så att du slip­per ta hu­vud­an­sva­ret.

Av sam­ma skäl är du ock­så nå­got mind­re hjälp­sam än van­ligt. Det här in­ne­bär att det ska myc­ket till om det ska bli nå­gon verk­lig ro­man­tik un­der 2019. Ja­nu­a­ri blir vis­ser­li­gen en pas­sio­ne­rad må­nad men frå­gan är hur det går med upp­följ­ning­en. Det är myc­ket möj­ligt att det blir någ­ra he­ta vec­kor och se­dan blir det in­te mer. Det blir ont om kri­ser ock­så, i stort sett kan man sä­ga att kär­le­ken of­tast blir en bi­sak och att det ba­ra är när du själv kän­ner för det som kär­le­ken får nå­got ut­rym­me att ta­la om.

Är du sing­el har du ing­et emot att dej­ta, flir­ta, le­ka li­te, men det ska myc­ket till om du ska ge dig in i ett fast för­hål­lan­de. Då ska den du för­äls­kar dig i verk­li­gen pas­sa dig per­fekt. Ut­ö­ver ja­nu­a­ri ser no­vem­ber rik­tigt lo­van­de ut så det är vin­ter­kär­lek som är årets te­ma. Som­ma­ren blir ock­så fin och i au­gusti kan det hän­da att du lå­ter kär­le­ken stå i cent­rum ett tag.

Det här blir året då du kan för­verk­li­ga dröm­mar. Du kan se fram emot en klättring på kar­riärs­ste­gen och kanske till och med ett ra­di­kalt byte av bransch. Ny kär­lek kan ock­så dy­ka upp, men, då ska det verk­li­gen va­ra den rät­te.

Dina kär­leks­da­tum: 30 ja­nu­a­ri 9 au­gusti 24 de­cem­ber

Den du för­äls­kar dig i mås­te verk­li­gen pas­sa dig per­fekt

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden