Astro

Du som är född …

-

... fö­re 3 au­gusti trivs med att va­ra chef och tyc­ker in­te alls om när nå­gon an­nan be­stäm­mer.

... mel­lan 3 och 13 au­gusti är så char­mig att till och med dina ovän­ner mås­te med­ge att du är snudd på oe­mot­stånd­lig.

... ef­ter den 13 au­gusti äls­kar id­rott, täv­ling­ar och al­la slags ut­ma­ning­ar. Du är all­tid i far­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden