Astro

Du som är född …

- Business

… fö­re den 3 sep­tem­ber är bra på att för­hand­la och ar­gu­men­te­ra. I kon­flik­ter vin­ner du näs­tan all­tid.

… mel­lan 3 och 12 sep­tem­ber har gyl­le­ne fing­rar och kan för­vand­la hopp­lö­sa pro­jekt till lön­sam­ma på kort tid.

….ef­ter den 12 sep­tem­ber är trend­med­ve­ten och duk­tig på att för­ut­sä­ga hur fram­ti­den kom­mer att se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden