Astro

Det här är Ox­en:

-

Ut­hål­lig och fli­tig, ef­ter­tänk­sam, lugn och för­nuf­tig. Ox­en rub­bar man in­te så lätt. Ox­en tyc­ker in­te om för­änd­ring­ar och är därför var­ken am­bi­tiös el­ler gi­rig. På­lit­lig och sta­bil i al­la lä­gen.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden