Det här kol­lek­ti­vet gav oss min­nes­bil­der

94-bibeln - - Sidan 1 -

Är ni re­do, Ol­sen, Lus­tig, Ek­dal, Fors­berg, Granqvist och Berg?

El­ler ska frå­gan rik­tas till Heung-Min Son, Chung-Yong Lee och Hee-Chan Hwang?

El­ler Ji­me­nez, Gu­ar­da­do och Co­ro­na?

Stan­nar vid en dröm

Även om det sak­nas blå­gul fram­gångs­ga­ran­ti ser jag fram emot VM-slut­spe­let, men eve­ne­mang­et gör mig sam­ti­digt no­stal­gisk. Läng­tan ef­ter den då­tid som ald­rig kom­mer till­ba­ka är li­ka in­ten­siv vart fjär­de år och jag miss­tän­ker att vi är många svens­kar som kän­ner så. I da­gar­na slung­as vi till­ba­ka 24 år i ti­den och ing­en stre­tar emot. Det var ju bätt­re förr och det kom­mer ald­rig bli så bra som 1994. Att vi ska få upp­le­va nå­got lik­nan­de kom­mer att stan­na vid en dröm.

Se­basti­an Lars­son är vis­ser­li­gen Hå­kan Mild, men Emil Fors­berg är in­te To­mas Bro­lin, Ola To­i­vo­nen är in­te Ken­net An­ders­son, Victor Nils­son Lin­delöf är in­te Pa­trik ”Bjär­red” An­ders­son och Ro­bin Ol­sen är in­te Tho­mas Ra­vel­li.

Jag och många med mig står i evig tack­sam­hets­skuld till 94­hjäl­tar­na som åk­te till USA och kom hem med ett brons.

Det var en på al­la sätt ga­len som­mar och al­la som upp­lev­de den har eg­na min­nes­bil­der att be­rät­ta. Bil­der­na i mitt pri­va­ta al­bum häm­tas från Vet­lan­da, från en lä­gen­het i ett hus som kom att kal­las Vrål­hör­nan. Jag bod­de där då och be­hö­ver ba­ra slu­ta ögo­nen för att ta mig till­ba­ka. Min­nes­bil­der­na kan fort­fa­ran­de ge mig gås­hud.

Det var grill­kväl­lar och se­na nät­ter med

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.