KEN­NET AN­DERS­SON OM ...

94-bibeln - - Sidan 1 -

… RUMSKOMPISEN STE­FAN REHN:

– Vi de­la­de rum un­der he­la VM-pe­ri­o­den och kän­de varand­ra från ti­den i Blå­vitt. Så det var per­fekt. Jag tror att det var le­dar­na som be­stäm­de vil­ka som skul­le so­va ihop. De ha­de koll på vil­ka som triv­des bäst ihop. Det är en jät­te­vik­tig frå­ga, det du­ger in­te ba­ra att tri­vas li­te. Det en­da job­bi­ga med Ste­fan var att han kun­de som­na fram­för tv:n, och då fick jag gå upp och stänga av den. An­nars ha­de vi inga pro­blem. El­ler jag ha­de inga pro­blem med ho­nom i al­la fall, ha­ha.

Ste­fan be­rät­ta­de en sto­ry på mitt bröl­lop, om hur brand­lar­met gått på ho­tel­let en natt i Dal­las. Det var ing­en brand, men det var ju ba­ra att ut­rym­ma än­då. Han går upp, får på sig klä­der­na, och in­ser sen att jag in­te vak­nat. ”Va fan, Ken­net, vak­na! Brand­lar­met har gått”. Och när jag vak­nar står han där med si­na snus­stoc­kar un­der ar­men. ”Va, räd­dar du snu­set, och sen väc­ker du mig? Vad fan är du för män­ni­ska?” Ja­ja, kom nu så går vi ut.

Han tog snu­set i väns­ter­han­den, back­gam­mon­spe­let i hö­ger, och så ”visst fan, Ken­net ja…”? – Pre­cis så.

Hur lyc­ka­des du so­va ige­nom ett brand­larm?

– Det ve­te fan, men jag var ung och sov bra då.

... KLUBBYTET MITT UN­DER VM:

– Jag var i prin­cip över­ens om att gå till frans­ka Caen re­dan in­nan VM, men av nå­gon an­led­ning så sa vi att vi skul­le skri­va på kon­trak­tet ef­ter tur­ne­ring­en. Men när jag fick spe­la från start mot Ryss­land bör­ja­de de få li­te brå­dis. Så de kom till USA, bo­ka­de in sig på sam­ma ho­tell och ring­de mig: ”Nu kom­mer vi, ska vi skri­va så gör vi det nu.” Och jag tyck­te det var fan­tas­tiskt, skönt att få det klart, nu blir jag av med Me­che­len.

Du be­rät­ta­de om det, och

bad Tom­my Svens­son om ur­säkt un­der ”Mäs­tar­nas mäs­ta­re”?

– Ja, jag snac­ka­de fak tisk t med Rehn om det ef­ter pro­gram­met, jag ha­de in­te ens be­rät­tat det för ho­nom. Jag smög ut från rum­met, tog his­sen ner, gick in i ett an­nat rum, helt van­ligt dub­bel­rum. Och där var lä­ka­ren, och nå­gon mer som jag har fått för mig var klubb­pre­si­den­ten. ”Sätt dig på säng­en”, sa lä­ka­ren och sat­te en glasspin­ne i hal­sen på mig. ”Ja, han ser frisk ut”. Det var läkar­kon­trol­len det. Det var än­då en in­ve­ste­ring som de gjor­de när

Rumskompisen Ste­fan Rehn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.