”EF­TERÅT: DET VAR

94-bibeln - - Sidan 1 -

Det var din fot­bolls­ge­ne­ra­tions störs­ta pre­sta­tion – hur re­a­ge­ra­de du ef­teråt?

– Di­rekt på slut­sig­na­len i brons­mat­chen så slog jag ba­ra av all ener­gi. Jag gick ur bubb­lan och he­la krop­pen ba­ra slog av. Jag minns att jag ha­de pro­blem att gå upp­för trap­por­na på läk­ta­ren för att få brons­me­dal­jen. Jag vet att jag har ett le­en­de på läp­par­na när jag väl står där, men det är in­te

”YES!”, ut­an mer: ”Ja, vi blev trea. Jag ska nog le nu.” Jag var helt slut. Ef­teråt skul­le vi fi­ra, men det var en pre­sta­tion att jag ens kla­ra­de av att dric­ka två öl. Sen ef­teråt satt Niklas Ströms­tedt och To­mas Le­din och plin­ka­de i pi­a­no­ba­ren och det var kul. Men jag minns att jag ba­ra vil­le so­va, jag kun­de in­te ta in gläd­jen. I dag kan jag fort­fa­ran­de le­va på gläd­jen från VM-bron­set, men det be­ror nog myc­ket på att den in­te kom ut då. Jag var ba­ra trött. Da­gen ef­ter så skul­le vi åka och kol­la på VM-fi­na­len, hur häf­tigt är in­te det? Men jag kän­de ba­ra: ”Fy fan vad trå­kigt, jag vill in­te…” Jag sat­te mig på läk­ta­ren, men det var varmt och det var en trå­kig match. Nej, jag ha­de stängt av.

På pla­net hem till Sve­ri­ge vet jag att det var hål­li­gång, men jag och Hen­rik Lars­son satt längst fram och sov he­la re­san. Jag vak­na­de upp när det var en tim­me kvar till land­ning, och var fort­fa­ran­de li­ka trött. Jag frå­ga­de om jag kun­de få en öl, men per­so­na­len sa: ”Nja… det räc­ker nog nu.” Jag fick be­rät­ta att jag pre­cis vak­nat, då fick jag en. Viss­te du vad som skul­le ske då?

– Nej, den kon­tak­ten ha­de jag in­te haft med de där hem­ma, det var ing­en som rik­tigt för­kla­rat hur stort det var. På vägen för­kla­ra­de le­dar­na att nu kom­mer det flyg­plan som ska es­kor­te­ra oss och sen ska vi åka bi­lar in till stan och nu vän­tar stats­mi­nis­ter Carl Bildt och...

Men jag var fort­fa­ran­de: ”Okej...?” Men sen när vi sät­ter oss i bi­lar­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.