Sim­halls­byg­get – nytt tak till ny­år

EnkopingDirekt - - SIDAN 1 - Fred­rik Gustafs­son

Det åter­står li­te mer än ett år in­nan det nya Pep­par­rots­ba­det på Kor­säng­en ska va­ra fär­dig­byggt. Till ny­år pla­ne­ras ta­ket va­ra lagt på etap­per av byg­get.

Ett år åter­står. Snart får det nya Pep­par­rots­ba­det tak.

– Ba­det är upp­de­lat i oli­ka etap­per och in­nan års­skif­tet för­vän­tas vi va­ra kla­ra med tak över två etap­per, sä­ger Emil Ule­an­der, på Co­bab.

Det har snart gått ett och ett halvt år se­dan det nya fa­mil­je­ba­det Pep­par­rots­ba­det på Kor­säng­en bör­ja­de att byg­gas. Byg­get har hit­tills hål­lit tids­plan. Än så länge sak­nar det bli­van­de ba­det tak. Men till års­kif­tet ska det bli änd­ring på det.

– Ba­det är upp­de­lat i oli­ka etap­per och in­nan års­skif­tet för­vän­tas vi va­ra kla­ra med tak över två etap­per. Ef­ter det kan vi på­bör­ja ar­be­te in­vän­digt, sä­ger Emil Ule­an­der som är plats­chef på Co­bab, i ett press­med­de­lan­de. Det är Co­bab som byg­ger Pep­par­rots­ba­det på upp­drag av En­kö­pings kom­mun.

På fas­tig­hets­av­del­ning­en på kom­mu­nen job­bas det in­ten­sivt med pro­jek­tet till­sam­mans med ent­re­pre­nö­ren.

– Det på­går ett ar­be­te med sam­ord­ning av tek­nis­ka in­stal­la­tio­ner i käl­la­ren. Det är lös­ning­ar för vat­ten­re­ning, ven­ti­la­tion och vär­me, sä­ger Ric­kard West­löf, en­hets­chef på fas­tig­hets­av­del­ning­en.

Bad­klart om ett år

Om allt går som det är tänkt så ska det nya fa­mil­je­ba­det va­ra bad­klart om ett år, års­kif­tet 2020-2021.

Det är ing­et li­tet bygge. In­nan bot­ten­plat­tan kun­de gju­tas ham­ra­des 626 på­lar 28 me­ter ned i mar­ken. Och al­la bas­säng­väg­gar­na är gjut­na på plats.

När det nya Pep­par­rots­ba­det in­vigs kom­mer där fin­nas barn­bas­säng­er, 25-me­ters­bas­säng­er, en varm­bas­säng och en grot­ta som det kom­mer gå att sim­ma in i.

FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON

PEP­PAR­ROTS­BA­DET. Det nya ba­det tar form. Tak på två etap­per vän­tas kla­ra till ny­år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.