Mitt i Enköping

Krä­ver mer re­sur­ser till läns­sty­rel­sen

- Fred­rik Gustafs­son Sweden

Re­surs­till­del­ning­en är all­de­les för li­ten i för­hål­lan­de till Uppsa­la läns stor­lek an­ser lands­höv­ding­en.

Uppsa­la län till­hör lan­dets mest ex­pan­si­va re­gi­o­ner och har un­der se­na­re år upp­vi­sat den högs­ta pro­cen­tu­el­la be­folk­nings­ök­ning­en av al­la län, och allt ty­der på att det är en trend som kom­mer att fort­sät­ta un­der många år fram­ö­ver.

Men den go­da till­väx­ten in­ne­bär ock­så en stor ut­ma­ning för läns­sty­rel­sen.

– Det är om­rå­den som sär­skilt på­ver­kar vårt län nu och fram­ö­ver, där vi ser ett be­hov av för­stärk­ning. Läns­sty­rel­sen har i upp­drag att främ­ja lä­nets ut­veck­ling ur fle­ra aspek­ter och mås­te kun­na hål­la tak­ten, sä­ger lands­höv­ding Gö­ran Enan­der.

I slu­tet av för­ra vec­kan läm­na­de Läns­sty­rel­sen i

Uppsa­la län in sitt bud­get­un­der­lag för de kom­man­de tre åren till re­ge­ring­en. Sam­ti­digt pas­sa­de man på att fram­hål­la att de re­sur­ser man till­de­las in­te mat­char den kraf­ti­ga ut­veck­ling­en som sker i lä­net.

Uppsa­la län är det fem­te störs­ta lä­net, men ham­nar först på plats 14 på lis­tan över hur myc­ket re­sur­ser som till­de­las var­je läns­sty­rel­se.

– Att vi har till­räck­li­ga re­sur­ser för att i tid han­te­ra ären­den som rör ex­plo­a­te­ring är av högs­ta vikt för lä­nets ut­veck­ling. I för­hål­lan­de till den kraf­ti­ga ex­pan­sion som sker är vi dock en re­surs­mäs­sigt li­ten läns­sty­rel­se. Vi är fem­te störs­ta lä­net i Sve­ri­ge sett till folk­mängd, men ham­nar på 14:e plats av lan­dets läns­sty­rel­ser vad gäl­ler re­surs­till­del­ning, sä­ger Gö­ran Enan­der.

 ??  ?? Lands­höv­ding.
Lands­höv­ding.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden