Mitt i Enköping

Yt­ter­li­ga­re ett spad­tag på Älv­dan­sen

- Fred­rik Gustafs­son Lund · Stockholm

I vec­kan togs det förs­ta spad­ta­get för 28 nya rad­hus på Älv­dan­sen. De blir de förs­ta bo­stads­rät­ter­na i om­rå­det.

Hund­ra­tals hy­reslä­gen­he­ter är re­dan bygg­da och be­bod­da, i höst öpp­nar Kun­skaps­sko­lan i nya lo­ka­ler i om­rå­det. Älv­dan­sen in­till Mäs­ter­ga­tan väx­er så att det kna­kar.

I vec­kan togs det förs­ta spad­ta­get för om­rå­dets förs­ta bo­stads­rät­ter, ett rad­hus­om­rå­de, som byggs av Vei­dekke.

– Det här är känns ext­ra kul med tan­ke på att det här är Vei­dekkes förs­ta pro­jekt i Enköping, och vi hop­pas ju att det in­te blir det sis­ta. Vi tror på Enköping, med go­da kom­mu­ni­ka­tio­ner till fle­ra stor­stä­der, sä­ger Mats Fryx­ell, Af­fär­sen­hets­chef på Vei­dekke Ei­en­dom.

To­talt kom­mer 28 rad­hus, mel­lan tre och fem rum och kök, att byg­gas i om­rå­det. Boy­tan va­ri­e­rar mel­lan 92 och 102 kvadrat­me­ter.

– För­sälj­ning­en har gått jät­te­bra, vi skrev vårt förs­ta bok­nings­av­tal i au­gusti, sen har det ba­ra rul­lat på. Idag är över 50 pro­cent av ob­jek­ten sål­da, och vi tror i och med att det förs­ta spad­ta­get tas här idag så kom­mer de åter­stå­en­de att gå åt av ba­ra far­ten, sä­ger Evelina Lund, fas­tig­hets­mäk­la­re på Läns­för­säk­ring­ar Fas­tig­hets­för­med­ling.

Vid det ce­re­mo­ni­el­la förs­ta spad­ta­get som äg­de rum i tis­dags var de som köpt bo­stä­der­na som nu ska byg­gas, in­bjud­na.

– Jag fast­na­de för de­sig­nen och ar­ki­tek­tu­ren. Högt i tak och bra plan­lös­ning, och sen job­bar jag i Stock­holm, och pend­lar med tåg var­je dag, så för mig är lä­get helt per­fekt, sä­ger Caroline, som är en av kö­par­na som kom­mer att få till­trä­de till de nya rad­hu­sen näs­ta vin­ter, när de pla­ne­ras stå fär­di­ga.

 ?? FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON ?? GRÄV. 28 nya rad­hus byggs på Älv­dan­sen.
FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON GRÄV. 28 nya rad­hus byggs på Älv­dan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden