Mitt i Enköping

Man i 70-års­ål­dern fick läm­na bi­len till po­li­sen

- Crime · Incidents · European Union

EKOLSKROG Mån­dag 2 mars Kloc­kan 23.30

Grov olov­lig kör­ning m m. På E18 vid Ekolskrog stop­pa­de po­lis en bil­fö­ra­re i 25-års­ål­dern från Väst­kus­ten som blev miss­tänkt för grov olov­lig kör­ning då han sak­na­de kör­kort, dro­gratt­fyl­le­ri, ringa nar­ko­ti­kabrott in­ne­hav och eget bru­kan­de. Även pas­sa­ge­ra­ren, li­ka­le­des väst­kust­bo, blev miss­tänkt för ringa nar­ko­ti­kabrott eget bruk. Bi­len par­ke­ra­des i när­he­ten men be­slag­togs in­te.

Ö&B

Mån­dag 2 mars Kloc­kan 15.30

Ringa stöld. Det het­te snat­te­ri för­ut, det som en bu­tiks­kon­trol­lant på Ö&B ob­ser­ve­ra­de på mån­da­gens ef­ter­mid­dag. En per­son stop­pa­de de­o­do­rant och två bur­kar katt­mat i fic­kor­na, hand­la­de en del an­nat och gick ut ut­an att be­ta­la för va­ror­na i fic­kor­na. som grovt. För att för­hind­ra fort­satt brotts­lig verk­sam­het – att han skul­le kö­ra igen – togs bi­len i be­slag.

VÅRFRUKYRK­AN Sön­dag 1 mars Ska­de­gö­rel­se. Okän­da per­so­ner har klott­rat på Vår­fru­kyr­kans söd­ra port så­väl tec­ken som bok­stä­ver och siff­ror med vad som tros va­ra en sprit­pen­na. Det har väckt upp­rörd­het i so­ci­a­la me­di­er, men po­li­sen tving­as kon­sta­te­ra att brot­tet är svå­rut­rett, men att tips från all­män­het kan va­ra en väg att hit­ta de skyl­di­ga.

E18/ENKÖPING Lör­dag 29 feb­ru­a­ri Kloc­kan 04.50

Stöld m m. En 35-årig EU-med­bor­ga­re är miss­tänkt för en rad brott som upp­täck­tes då po­lis stop­pa­de bi­len han kör­de ti­digt på lör­da­gens mor­gon. Bi­len stop­pa­des då den var falsk­skyl­tad. I bi­len upp­täck­tes ut­rust­ning för att slanga driv­me­del; dun­kar och slang­ar. I bi­len fanns ock­så tre kni­var och man­nen ha­de två losstag­na GPS:er i fic­kor­na. Han greps och an­hölls. Man­nen är miss­tänkt för: Stöld (GPS:er­na), För­be­re­del­se till stöld av driv­me­del, Brott mot kniv­la­gen, Mär­kes­för­falsk­ning (fals­ka reg­s­kyl­tar) och för dro­gratt­fyl­le­ri.

 ??  ?? BERGVRETEN Mån­dag 2 mars Kloc­kan 10.00
Grov olov­lig kör­ning. En man i 70-års­ål­dern från Enköping kör­de bil på mån­da­gen trots att hans kör­kort är åter­kal­lat. Då det var up­pen­bart att man­nen kän­de till att han in­te ha­de rätt att kö­ra (han ha­de åkt fast ti­di­ga­re) be­döms brot­tet
BERGVRETEN Mån­dag 2 mars Kloc­kan 10.00 Grov olov­lig kör­ning. En man i 70-års­ål­dern från Enköping kör­de bil på mån­da­gen trots att hans kör­kort är åter­kal­lat. Då det var up­pen­bart att man­nen kän­de till att han in­te ha­de rätt att kö­ra (han ha­de åkt fast ti­di­ga­re) be­döms brot­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden