Mitt i Enköping

Kol­la om ditt hus är fel­byggt

STRESS. Ut­dömd bygg­me­tod har lett till mäng­der av fukt­ska­da­de hus i Stock­holm  Mäng­der med hus med en­stegs­tä­ta­de fa­sa­der har fukt­ska­dats runt om i Stock­holm. Hur vet man om man bor i ett och vad gör man då åt det?

- Mar­tin Bru­sewitz mar­tin.bru­sewitz@di­rekt­press.se Sweden · Bor · SP Technical Research Institute of Sweden · South Park

Att gö­ra fa­sa­der en­stegs­tä­ta­de be­ty­der att puts läggs di­rekt på iso­le­ring ut­an nå­gon drä­ne­rings­fic­ka emel­lan. I Sve­ri­ge in­tro­du­ce­ra­des tek­ni­ken på 1990-ta­let och var van­ligt fö­re­kom­man­de i fle­ra av de sto­ra bygg­her­rar­nas pro­duk­tion.

Det upp­skat­tas att cir­ka 30 000 vil­lor och nå­gon­stans mel­lan 110 000 och 160 000 lä­gen­he­ter har byggts med me­to­den i Sve­ri­ge.

Då bör du kol­la upp det

2007 var­na­de Sve­ri­ges Tek­nis­ka Forsk­nings­in­sti­tut, SP, för me­to­den på grund av att så många fa­sa­der fukt­ska­da­des. Men pro­ble­men med en­stegs­tä­ta­de fa­sa­der finns kvar. StockholmD­irekt rap­por­te­ra­de för någ­ra vec­kor sen om att samt­li­ga hus på en ga­ta i Lång­bro, Älv­sjö får si­na en­stegs­tä­ta­de fa­sa­der byt­ta på grund av om­fat­tan­de fukt­pro­blem. De hu­sen bygg­des 2008.

– Nu mås­te vi bo res­ten av året på en bygg­ar­bets­plats och he­la som­ma­ren kom­mer hu­sen va­ra in­plas­ta­de. Vi kan in­te öpp­na fönst­ren el­ler gå ut på bal­kong­er­na. För förs­ta gång­en hop­pas jag på en då­lig som­mar, sa­de Eme­lie Hen­riks­son, en av de bo­en­de i hu­sen till tid­ning­en.

Så vad ska man gö­ra om man bor i ett hus med en­stegs­tä­tad fa­sad?

Först och främst: det finns fle­ra oli­ka sätt att gö­ra en­stegs­tä­ta­de fa­sa­der på. Al­la är in­te li­ka käns­li­ga för fukt. Fram­förallt är det fa­sa­der där cell­plast an­vänts som iso­le­ring och där stom­men är gjord av trä som är i risk­zo­nen.

– Bor man i ett sånt hus så tyc­ker jag att man ska läg­ga in i kal­ky­len att läg­ga om fa­sa­den in­om en 20till 30-års­pe­ri­od. Dras­tiskt ut­tryckt, sä­ger Mal­te Run­gård, bygg­tek­nisk råd­gi­va­re på Vil­laä­gar­na.

Han sä­ger att det är bra att hål­la ut­kik ef­ter miss­färg­ning­ar i put­sen men fram­hä­ver ock­så att det är svårt att upp­täc­ka fukt­ska­dor själv.

– Jag re­kom­men­de­rar att ta dit en fukt­ex­pert för att un­der­sö­ka hu­set. Men det är ju så klart en kost­nads­frå­ga. Det finns även fukt­mä­ta­re på mark­na­den som man kan in­stal­le­ra. Pro­ble­met med dem är att man mås­te gö­ra hål i fa­sa­den för att in­stal­le­ra dem och då blir det i sig en risk för att vat­ten kan tränga in, sä­ger Mal­te Run­gård.

Vä­tan kan kom­ma in­i­från

Det är vik­tigt att kon­trol­le­ra föns­ter­bleck, skar­var vid bal­kong­er och ge­nom­fö­ring för el­led­ning­ar till ex­em­pel för be­lys­ning och se så att vat­ten in­te kan tränga in där.

– Vä­tan kan dock kom­ma in­i­från ock­så. Vär­me in­i­från hu­sen träng­er sig ut mot yt­ter­väg­gen och kon­den­se­ras när den mö­ter det kal­la och blir till fukt. Fa­sa­den är så tät att vä­tan in­te har nå­gon­stans att ta vägen.

Fler­fa­miljs­hus är än­nu käns­li­ga­re än vil­lor på grund av de­ras stor­lek och att de ut­sätts för regn och vind i stör­re ut­sträck­ning, sä­ger han.

 ?? FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? OM­FAT­TAN­DE AR­BE­TE.
Al­la hus på en ga­ta i Lång­bro, Älv­sjö får si­na fa­sa­der byt­ta. De är en­stegs­tä­ta­de och re­jält fukt­ska­da­de.
EXPERT.
Mal­te Run­gård, Vil­laä­gar­na.
FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN OM­FAT­TAN­DE AR­BE­TE. Al­la hus på en ga­ta i Lång­bro, Älv­sjö får si­na fa­sa­der byt­ta. De är en­stegs­tä­ta­de och re­jält fukt­ska­da­de. EXPERT. Mal­te Run­gård, Vil­laä­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden