Mitt i Enköping

Vems är an­sva­ret?

-

● Ef­ter ga­ran­ti­ti­dens slut blir det en be­döm­ning om an­vän­dan­det ut­gjor­de vårds­lös­het från ent­re­pre­nö­rens si­da.

● I ett upp­märk­sam­mat fall med My­resjö­hus så döm­des de av Högs­ta Dom­sto­len ha age­rat vårds­löst när de bygg­de en­stegs­tä­ta­de fa­sa­der i Skå­ne, trots att me­to­den var prax­is på den ti­den.

● Till ex­em­pel JM upp­ger att de by­ter fukt­ska­da­de en­stegs­tä­ta­de fa­sa­der om kun­den kan be­vi­sa att fel gjorts när fa­sa­der­na bygg­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden