Mitt i Enköping

Vem har satt upp lap­par i cent­rum?

 Fle­ra En­kö­pings­bor har sett dem, de kryp­tis­ka lap­par­na som sit­ter upp­sat­ta i cent­rum. Vi har pra­tat med en per­son i den un­der­jor­dis­ka rö­rel­sen ”Göm­da kvin­nor” som står bakom med­de­lan­de­na i Enköping. UPP­ROP. Göm­da kvin­nor i Enköping.

- Lot­ta är ett fin­ge­rat namn. Kvin­nan he­ter egent­li­gen någon­ting an­nat. Sweden · Stockholm · Lotta Engberg · Robert Gustafsson · Enköping · Borås

VILL HÖRAS. Fle­ra En­kö­pings­bor har sett dem, de kryp­tis­ka med­de­lan­de­na som sit­ter upp­sat­ta i cent­rum. Vi har fått kon­takt med ”Göm­da kvin­nor” som lig­ger bakom lap­par­na.

Be­hand­las som att man har skul­der hos Kro­no­fog­den, fast man in­te har det.

”Göm­da kvin­nor – vi vill ha sam­ma rät­tig­he­ter som al­la and­ra” stod det i vec­kan att lä­sa på en lapp som satt upp­satt på ett träd på Sto­ra tor­get i Enköping. Vid Gustav Adolfs plan satt fler lap­par upp­sat­ta, med lik­nan­de bud­skap.

Av­sän­da­ren är den ano­ny­ma rö­rel­sen Göm­da kvin­nor som be­står av och ta­lar för de om­kring 800 kvin­nor i Sve­ri­ge som le­ver un­der skyd­dad iden­ti­tet, och på flykt, på grund av en ti­di­ga­re part­ner.

Rö­rel­sen upp­märk­sam­ma­des i de­cem­ber för­ra året ef­ter att med­de­lan­den satts upp på oli­ka plat­ser i Norr­bot­ten. Se­dan dess har rö­rel­sen spri­dit sig över Sve­ri­ge, med ak­tio­ner i bland an­nat Uppsa­la, Borås, Stock­holm och nu även Enköping.

Vi har fått kon­takt med en av med­lem­mar­na i rö­rel­sen, Lot­ta.

För un­ge­fär fem år se­dan döm­des Lot­tas ti­di­ga­re man för grov kvin­no­fridskränk­ning mot hen­ne, och för grov fridskränk­ning mot de­ras ge­men­sam­ma barn. Se­dan dess har Lot­ta och bar­net levt un­der skyd­dad iden­ti­tet för att ex-sam­bon in­te ska kun­na hit­ta dem och kun­na gö­ra dem il­la igen.

– Vi har skyd­dad folk­bok­fö­rings­a­dress och det är det näst högs­ta skyd­det som går att få i det här lan­det, sä­ger Lot­ta och tilläg­ger:

– Egent­li­gen ser jag mig in­te som off­ret. Jag val­de den här man­nen en gång i ti­den. Det är min son som är det verk­li­ge off­ret. Det här har kostat ho­nom hans barn­dom. Re­dan som li­ten har han fått lä­ra sig att han mås­te lju­ga om vad han he­ter.

Många prak­tis­ka pro­blem

Att va­ra på flykt och ha den där stän­di­ga räds­lan för att bli upp­täckt är en sak. De prak­tis­ka pro­ble­men som stän­digt dy­ker upp på grund av att le­va un­der skyd­dad iden­ti­tet är en an­nan. Från kon­tak­ten sko­la och sjuk­vård till att hand­la på nä­tet el­ler gå med i en för­e­ning, ef­tersom det of­ta krävs att man upp­ger sitt per­son­num­mer.

– Det är i prin­cip omöj­ligt att få lån i vis­sa ban­ker, el­ler hand­la mot fak­tu­ra, ef­tersom de in­te kan gö­ra en till­räck­lig kre­dit­kon­troll av oss. Man be­hand­las som att man har skul­der hos Kro­no­fog­den, fast man in­te har det, be­rät­tar Lot­ta och tilläg­ger:

– Och ba­ra som en så en­kel sak som att av­bo­ka en tand­lä­kar­tid krä­ver en jät­te­in­sats.

Nu vill Lot­ta och de and­ra 800 kvin­nor­na i rö­rel­sen att de­ras röst ska bli hörd ge­nom per­so­ner som in­te ofri­vil­ligt dömts till ett liv i tyst­nad och ut­an­för­skap.

Fred­rik Gustafs­son

 ??  ?? 800 KVIN­NOR. De se­nas­te vec­kor­na har fle­ra med­de­lan­den tej­pats upp på oli­ka plat­ser i Enköping. Bakom lap­par­na står rö­rel­sen ”Göm­da Kvin­nor”. Ett un­der­jor­diskt nät­verk av kvin­nor som le­ver un­der skyd­dad iden­ti­tet för att de ut­satts för våld av en ti­di­ga­re nä­ra an­hö­rig.
800 KVIN­NOR. De se­nas­te vec­kor­na har fle­ra med­de­lan­den tej­pats upp på oli­ka plat­ser i Enköping. Bakom lap­par­na står rö­rel­sen ”Göm­da Kvin­nor”. Ett un­der­jor­diskt nät­verk av kvin­nor som le­ver un­der skyd­dad iden­ti­tet för att de ut­satts för våld av en ti­di­ga­re nä­ra an­hö­rig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden