Mitt i Enköping

De­la­de in­tres­set blev youtu­be-ka­nal

 De har ätit Sve­ri­ges längs­ta ke­babrul­le och ätit 15 varm­kor­var sam­ti­digt som de sprung­it 15 km. Lång­di­stanslö­par­na Lu­kas och Emi­lia har kom­bi­ne­rat si­na in­tres­sen för trä­ning och mat och ska­pat youtu­be­ka­na­len ”Ener­gilö­par­na”. – Fem­ton varm­kor­var in­för et

- Text & fo­to: Fred­rik Gustafs­son Emilia Rydberg · Sushmita Sen · Youtube

ENER­GI. Lång­di­stanslö­par­na Lu­kas och Emi­lia har star­tat youtu­be­ka­na­len ”Ener­gilö­par­na” med trä­ning och höga ka­lo­ri­in­tag.

En­kö­pings­bon Lu­kas Se­gersten och väs­terå­sa­ren Emi­lia Brang­e­fält har fle­ra sa­ker ge­men­samt. De spring­er myc­ket, och de gör det bra. Sen gil­lar de mat ock­så. Nu har de ko­kat ned si­na in­tres­sen till Youtu­be­ka­na­len Ener­gilö­par­na. – Jag täv­lar för En­kö­pings AI men trä­nar en hel del i Väs­terås och det var där vi träf­fa­des, sä­ger Lu­kas och Emi­lia tilläg­ger:

– Vi har bå­da ett mat­in­tres­se och då bör­ja­de vi pra­ta, un­der upp­vär­ming­en in­för ett in­ter­vall­pass, att kans­ke skul­le gö­ra oli­ka ut­ma­ning­ar med mat och trä­ning i kom­bi­na­tion.

En seg­li­vad trend på Youtu­be har va­rit att fil­ma sig själv när man äter 10 000 ki­lo­ka­lo­ri­er. Det vil­le du­on tes­ta. Fast med en twist.

– Vi tyck­te ti­teln ”Äter 10 000 kcal och spring­er 10 000 me­ter” var så bra så att vi pro­va­de att gö­ra ett av­snitt där vi gjor­de det, åt och sprang 10 000, och den fick sprid­ning, sä­ger Lu­kas.

Det av­snit­tet la­des upp för snart två må­na­der se­dan. Se­dan dess har du­on hun­nit att gö­ra fem vi­de­os till, som har nått un­ge­fär 5 000 vis­ning­ar.

I ett an­nat av­snitt spring­er de en di­stans­run­da, och på vägen stan­nar till på oli­ka stäl­len som säl­jer korv. När run­dan var slut ha­de de fått i sig 15 kor­var med bröd var­de­ra och sprung­it över 15 kilo­me­ter. Dess­utom har de ätit Sve­ri­ges längs­ta ke­babrul­le.

– Vi vill ju upp­ma­na till att det är vik­tigt att få i sig ener­gi när man trä­nar, men att vi sam­ti­digt gör li­te hu­mor av det. Fem­ton varm­kor­var in­för ett lopp kans­ke in­te är op­ti­malt, sä­ger Emi­lia och skrat­tar.

I skri­van­de stund har Ener­gilö­par­na 225 pre­nu­me­ran­ter på sin ka­nal. När de når 300 ska de in­fria ett löf­te de gett till si­na tit­ta­re.

– När vi når 300 ska vi läg­ga upp en vi­deo när vi äter 100 nug­gets. Det kom­mer att bli tufft, sä­ger Lu­kas.

Når vi når 300 ska vi läg­ga upp en vi­deo när vi äter 100 nug­gets.

 ??  ??
 ??  ?? Emi­lia Brang­e­fält, 18 år, har hål­lit på med kon­di­tions­id­rott se­dan barns­ben. Nu lig­ger fo­kus på löp­ning och ski­dåk­ning. För­ra året vann hon ter­räng­lop­pet Väs­terås Po­wer trail 10 kilo­me­ter, ett lopp där lö­par­na bland an­nat spring­er upp för en skid­bac­ke sex gång­er.
Lu­kas Se­gersten, 19 år, bör­ja­de springa långt för ba­ra någ­ra år se­dan. Trots det har han re­dan lyc­kats att kni­pa en topp 100-pla­ce­ring på Stock­holm ma­rat­hon och ta­git fle­ra klubb­re­kord i En­kö­pings AIF.
Emi­lia Brang­e­fält, 18 år, har hål­lit på med kon­di­tions­id­rott se­dan barns­ben. Nu lig­ger fo­kus på löp­ning och ski­dåk­ning. För­ra året vann hon ter­räng­lop­pet Väs­terås Po­wer trail 10 kilo­me­ter, ett lopp där lö­par­na bland an­nat spring­er upp för en skid­bac­ke sex gång­er. Lu­kas Se­gersten, 19 år, bör­ja­de springa långt för ba­ra någ­ra år se­dan. Trots det har han re­dan lyc­kats att kni­pa en topp 100-pla­ce­ring på Stock­holm ma­rat­hon och ta­git fle­ra klubb­re­kord i En­kö­pings AIF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden