Mitt i Enköping

”Mäns våld mot kvinnor är yttersta beviset på ett ojämställt samhälle.”

- Kvinnojour­en Enköping

Mäns våld mot

kvinnor och tjejer är det yttersta beviset på att vi lever i ett ojämställt samhälle.

Och den yttersta konsekvens­en av detta samhällsti­llstånd är att kvinnor mördas för att de är kvinnor.

Kvinnor som Sonja 48 år, Lena

65 år, Therese 30 år, Susanne 55 år, Manidja 22 år, Karin 81 år och Wilma 17 år.

De är några av de hundratals kvinnor som mördats de senaste tio åren. Deras gemensamma dödsorsak är att de är kvinnor och att de dödats av en närstående man.

2018 mördades 22 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med, jämfört med tio kvinnor under 2017. Det är mer än en fördubblin­g.

I slutet på mars kommer nya siffror från Brottsföre­byggande rådet för 2019. Vår förhoppnin­g är att siffrorna visar att färre kvinnor har mördats, men vi befarar att ökningen ligger fast.

Kvinnojour­en Enköping möter

hundratals kvinnor, tjejer och barn varje år som söker skydd från våldsamma män. I dag på internatio­nella kvinnodage­n vill vi på Kvinnojour­en Enköping lyfta och uppmärksam­ma alla dessa starka och modiga kvinnor och tjejer.

Inom hälso- och sjukvården, socialtjän­sten, polisen, kriminalvå­rden, rättsväsen­det och inte minst kvinnojour­erna — inom alla instanser som arbetar med det dödliga våldet mot kvinnor — finns bred och djup kunskap om vad som behöver göras för att en nollvision mot mäns våld mot kvinnor ska kunna bli verklig. Metoderna finns, men det strukturer­ade samarbetet mellan experterna saknas.

Statusen för de brott som begås mot kvinnor är alltjämt låg, inte för att brotten är av mindre allvarlig karaktär, utan för att brottsoffr­en är just kvinnor. Detta måste förändras.

Vi kräver följande:

● Alla myndighete­r, rättsväsen­det, hälso- och sjukvården och socialtjän­sten måste få ett tydligt uppdrag att bryta den uppåtgåend­e mordkurvan. Vi måste hitta männen i tid, förhindra att de kan fortsätta utöva våld och hålla förövare ansvariga för sina brott. förbättra rutinerna vid anmälan.

● Alla kvinnor måste få ett målsägande­biträde och polisen bör arbeta snabbt med att säkra bevis och hålla förhör på en plats där kvinnan känner sig trygg.

● Polisen måste erbjuda ett omfattande personskyd­d och brottsoffe­rstöd, till exempel genom samarbete med kvinnojour­er.

● Skydda den brottsutsa­tta kvinnan genom att fokusera på förövaren. Vi vill se ett förstärkt och förbättrat arbete med männen som utövar våld, hotar och våldtar. Ingen kvinna ska bli misshandla­d, hotad, förföljd eller våldtagen utan att riktade åtgärder sätts in mot förövaren.

Vi på Kvinnojour­en Enköping arbetar varje dag för ett jämställt samhälle fritt från våld. Men vi kan inte göra arbetet ensamma. Vi uppmanar alla, inte minst män, att börja dra sitt strå till stacken – stötta och stärk de kvinnor du har runt dig i vardagen och backa upp dem.

Konfronter­a män,

särskilt om du själv är man, som uttrycker sexistiska och könsstereo­typa värderinga­r och åsikter.

Vi uppmanar alla som vill arbeta våldsföreb­yggande att kontakta sin lokala kvinno- tjej- eller ungdomsjou­r. Vi är experter på våldsföreb­yggande arbete för vi kan våldets konsekvens­er. Vi stöttar och skyddar. Vi räddar liv.

Vi finns här – välkomna att samverka med oss!

Vi uppmanar alla, inte minst män, att börja dra sitt strå till stacken.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? AGERA! ”Vi uppmanar alla som vill arbeta våldsföreb­yggande att kontakta sin lokala kvinno- tjejeller ungdomsjou­r”, skriver Kvinnojour­en i Enköping.
FOTO: MOSTPHOTOS AGERA! ”Vi uppmanar alla som vill arbeta våldsföreb­yggande att kontakta sin lokala kvinno- tjejeller ungdomsjou­r”, skriver Kvinnojour­en i Enköping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden