Mitt i Enköping

Fel lin­da gav kom­pli­ka­tio­ner

-

En kvin­na har fått be­stå­en­de smärt­pro­blem och dom­ning­ar i en fot ef­ter en ope­ra­tion på lasarettet i En­kö­ping.

En­ligt en lex Ma­ria-an­mä­lan blöd­de fo­ten ef­ter ope­ra­tio­nen och då byt­te en sjuk­skö­ters­ka fel­ak­tigt till en kom­pres­sions­lin­da och kvin­nan in­stru­e­ra­des att in­te ta av den. Ska­dor­na upp­täck­tes då lin­dan togs av ef­ter tre vec­kor.

Hän­del­sen in­träf­fa­de för snart två år se­dan och kvin­nan upp­ges än­nu ba­ra kun­na ar­be­ta 25 pro­cent.

 ?? FOTO: ARKIV ?? FEL LIN­DA. En kvin­na har fått be­stå­en­de smärt­pro­blem ef­ter att ha be­hand­lats fel­ak­tigt på Lasarettet i En­kö­ping.
FOTO: ARKIV FEL LIN­DA. En kvin­na har fått be­stå­en­de smärt­pro­blem ef­ter att ha be­hand­lats fel­ak­tigt på Lasarettet i En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden